Protokół z 2-go zebrania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika (SKBP) Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – Protokół z 2-go zebrania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika (SKBP) Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Protokół z 2-go zebrania Społecznego Komitetu Budowy Pomnika (SKBP)

Prymasa Stefana Wyszyńskiego

w dniu 27.10.2022 w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 46 – Oratorium Św. Jerzego

Obecnych było 11  osób – załączamy listę obecności.

Na zebraniu:

  1. Zebranie otworzył przedstawiciel Komitetu założycielskiego i KIK p. Tadeusz Ruminowicz
  2. Zebrani podpisali listę obecności. Uznaliśmy, że ilość obecnych nie upoważnia zebrania do podejmowania wiążących decyzji niemniej program był kontynuowany z zamiarem jego dokończenia na 3-cim zebraniu SKBP.
  3. Sprawy organizacyjne – T. Ruminowicz po konsultacjach z prawnikami zaproponował do przyjęcia  jako wiążący dla SKBP Regulamin posiedzeń: NIE Głosowano – brak quorum.

Stwierdzono potrzebę rozwiązań przy braku quorum

Uchwała nr 1 w sprawie regulaminu posiedzeń

Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Prymasa Stefana Wyszyńskiego

§ 1.        Posiedzenia Komitetu zwołuje i przewodniczy im Prezes lub Wiceprezes Kiku – u

§ 2.        Z przebiegu posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i powołany przez niego protokolant.

§ 3         Uchwały Komitetu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy

jego członków.

  • Informacja o podejmowanych działaniach organizacyjnych dot. budowy pomnika (decyzja KIK, subkonto, Pismo o interpretację do KIS,
  • Informacja o poszukiwaniu rozwiązań i potencjalnego wykonawcy projektu
  • Prezentacja artysty rzeźbiarza Wincentego Kućmy
  • Propozycja zlecenia pracy nad pomnikiem p.W. Kućmie i dyskusja  nad  podjęciem decyzji
  • Ew. Uchwała w tej sprawie  NIE Głosowano – brak quorum

Uchwała nr 2 w sprawie powierzenia

Panu Wincentemu Kućmie prac nad projektem pomnika

i po jego zaakceptowaniu, wykonawstwa

  • Postanowiono ponowne zebranie SKBP w połowie listopada 2022

                                                                               W imieniu SKBP i KIK Białystok – Tadeusz Ruminowicz