XXII KONKURS PAPIESKI

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – XXII KONKURS PAPIESKI

pod hasłem KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS

 REGULAMIN

 1. Organizatorami XXII Konkursu Papieskiego są: Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz Parafia św. Rocha.
 2. Celem konkursu jest podjęcie refleksji na temat wolności w nauczaniu trzech papieży:
  św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka.
 3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich typów,
  III klasy gimnazjalne oraz szkoły specjalne.
 4. Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym.
 5. Konkurs przeprowadzony jest w trzech sekcjach: literackiej i plastycznej oraz multimedialnej.
 6. Tematy prac (jednakowe dla wszystkich sekcji) przygotowuje organizator konkursu.
 7. Zadaniem uczestników w sekcji literackiej jest pisemne opracowanie wybranego tematu.
 8. Zadaniem uczestników w sekcji plastycznej jest przedstawienie (dowolną techniką) wybranego tematu (format min. A3).
 9. Zadaniem uczestników w sekcji multimedialnej jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat.
 10. Do pracy plastycznej powinien być dołączony krótki opis, wskazujący jej związek z treścią papieskiego nauczania.
 11. Do udziału w konkursie dopuszczone będą (we wszystkich sekcjach) tylko prace wykonane indywidualnie.
 12. Przedmiotem oceny prac będzie: w sekcji literackiej – wartość teologiczna i literacka pracy;
  w sekcji plastycznej i multimedialnej – wartość teologiczna i artystyczna pracy; w obu sekcjach – związek pracy z treścią papieskiego nauczania i prezentacja dokonana przez autora podczas etapu diecezjalnego.
 13. Do etapu diecezjalnego każda szkoła (lub zespół szkół, rozumiany przez organizatorów jako jedna szkoła) może zgłosić trzy prace z każdej sekcji.
 14. Podstawą dopuszczenia prac do etapu diecezjalnego jest protokół Szkolnej Komisji Konkursowej, sporządzony na formularzu opracowanym przez organizatorów. Protokół (do pobrania na stronie Wydziału Katechetycznego) powinien być opatrzony pieczęcią podłużną szkoły, posiadać numer z dziennika korespondencyjnego szkoły i być podpisany przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły. W przypadku prac plastycznych wymagany będzie także opis, o którym mowa w punkcie 8 regulaminu.
 15. Termin składania prac w Wydziale Katechetycznym Kurii Metropolitalnej Białostockiej upływa we środę, 19 października 2018 r.
 16. Finał Konkursu odbędzie się w sobotę, 27 października 2018, o godz. 10.00, w Auli Jana Pawła II przy parafii św. Rocha w Białymstoku.

Poniżej tematy:

Tematy Konkursu Papieskiego 2018

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”

 Czym jest dla Ciebie wolność? Jak się objawia? Na czym polega? Twoje refleksje w oparciu o jedną z poniższych myśli.

1) Jan Paweł II w homilii na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu w roku 1997 powiedział: „Prawdziwą wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, buduje nasze człowieczeństwo, buduje więzi międzyludzkie. Buduje i jednoczy, a nie dzieli!”.

2) „Prawdziwa wolność polega na czynieniu miejsca dla Boga w naszym życiu
i podążaniu za Nim nawet w cierpieniu” – powiedział papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty 13.04.2018 r.

3) Papież Benedykt XVI w homilii w Wigilię Uroczystości Zesłanie Ducha Świętego w roku 2006, stwierdził, że „prawdziwa wolność objawia się przez odpowiedzialność, przez sposób działania, który wyraża przyjęcie współodpowiedzialności za świat, za samych siebie i za innych”.

 1. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”. Twoje refleksje o wolności
  i Chrystusie Odkupicielu.