Kazanie na Uroczystość Oczyszczenia N.M.P. – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 2 lutego 2017 r.

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Kazanie na Uroczystość Oczyszczenia N.M.P. – ks. Grzegorz Śniadoch IBP – 2 lutego 2017 r.

O CZYSTOŚCI I POWOŁANIU.

//www.youtube.com/watch?v=8EOoSkbSI-A

LEKCJA:
Czytanie z Księgi Proroka Malachiasza.
Ml 3,1-4

Przyjście Chrystusa do świątyni rozpoczyna dzieło oczyszczenia i uświęcenia zapowiedziane przez Proroków.
To mówi Pan Bóg: Oto ja posyłam Anioła mego i przygotuje drogę przed obliczem moim. A przyjdzie natychmiast do swojej świątyni Władca, którego wy szukacie i Anioł Przymierza, którego wy pragniecie. Oto przybywa – mówi Pan Zastępów; i któż zdoła myślą objąć dzień przyjścia Jego, i któż się ostoi na Jego widok. On bowiem jest jako ogień, co topi, i jako ziele farbiarzy. I usiądzie topiąc i oczyszczając srebro; i oczyści synów Lewi, i przecedzi ich niby złoto i srebro, a będą Panu składać ofiary według sprawiedliwości. I będzie się podobać Panu ofiara Judy i Jeruzalem jako za dawnych dni i jako za lat dawno minionych: mówi Pan Wszechmogący.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii według św. Łukasza.
Łk 2,22-32

Onego czasu: Gdy się wypełniły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Jezusa do Jeruzalem, aby stawić Go przed Panem, jako napisano jest w prawie Pańskim: Każdy chłopiec pierworodny będzie poświęcony Panu, oraz, by złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w prawie Pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki.
A oto był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon, a ten był sprawiedliwym i bojącym się Boga, i wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był w nim. I otrzymał był zapowiedź od Ducha Świętego, że nie umrze, dopóki by pierwej nie oglądał Chrystusa Pańskiego. A wiedziony natchnieniem, przybył do świątyni. I gdy wnosili Dzieciątko Jezus rodzice Jego, aby ze względu na Nie wypełnić przepis prawa, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc:
«Teraz, o Panie, według Twego słowa, uwalniasz sługę Twego w pokoju, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś zgotował dla wszystkich narodów: Światło na objawienie dla pogan i chwałę ludu Twego, Izraela».