Kazanie na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego – ks. Jacek Bałemba SDB – 3 lipca 2016 r.

Informacja pobrana z bialystok.tradycjakatolicka.pl – Kazanie na VII Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego – ks. Jacek Bałemba SDB – 3 lipca 2016 r.

//www.youtube.com/watch?v=al16F0BBLcE

LEKCJA:
Czytanie z Listu św. Pawła do Rzymian.
Rz 6,19-23

Człowiek, który ulega namiętnościom, żyje w prawdziwej niewoli, natomiast człowiek, który służy Bogu, opanowując swe namiętności rozumem i wolą, jest wolny.
Bracia: Ludzkim sposobem przemawiam dla słabości ciała waszego: jako bowiem wydaliście członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości, aby brnąć w nieprawość, tak teraz wydajecie członki wasze na służbę sprawiedliwości dla uświęcenia.
Bo kiedyście byli niewolnikami grzechu, wolni byliście od służby sprawiedliwości. I cóż za pożytek wówczas mieliście z tych rzeczy, których się teraz wstydzicie? Albowiem końcem ich jest śmierć. Teraz wszakże uwolnieni od grzechu i stawszy się sługami Bożymi, macie swój pożytek w uświęceniu, a za cel — życie wieczne. Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć. A łaska Boża — to żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

EWANGELIA:
Ciąg dalszy Ewangelii świętej według św. Mateusza.
Mt 7,15-21

Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: «Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilki drapieżne. Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają z ciernia winne jagody albo z ostu figi? Tak wszelkie drzewo dobre owoce dobre rodzi, a złe drzewo owoce złe rodzi. Nie może drzewo dobre złych owoców rodzić, ani też drzewo złe dobrych owoców rodzić. Wszelkie drzewo, które nie rodzi owocu dobrego będzie wycięte i w ogień wrzucone. Tak więc po owocach poznacie ich.
Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! — wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego».