Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

Informacja pobrana z ktk.uwb.edu.pl – Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

Ogłoszenie o konkursie na na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

 

Kierownik Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku ogłasza konkurs na stanowisko: profesora nadzwyczajnego

w Katedrze Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ust. 1 oraz art. 114 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zm. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz posiada:

 1. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych,
 2. udokumentowany dorobek naukowy z zakresu teologii katolickiej,
 3. znaczący dorobek naukowy z zakresu teologii dogmatycznej, hermeneutyki teologicznej, antropologii teologicznej, teologii małżeństwa i rodziny,
 4. udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny,
 5. doświadczenie w prowadzeniu czasopisma naukowego,
 6. przygotowanie do realizacji zajęć dydaktycznych.

Kandydaci winni złożyć w sekretariacie katedry, Białystok, ul. Warszawska 50, następujące dokumenty:

 1. podanie – wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora,

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)”

 1. kwestionariusz osobowy wg wzoru z załącznika;
 2. życiorys;
 3. odpis dokumentu potwierdzającego stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych;
 4. wykaz dorobku naukowo-badawczego;
 5. wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej;
 6. oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie w Białymstoku po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet w Białymstoku będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 7. inne ważne informacje;
 8. informacje o kandydacie wg wzoru z załącznika;

Termin składania dokumentów upływa dnia 5 września 2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 19 września 2016 r.

Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą poinformowani o wynikach postępowania.

Białystok, 23.08.2016

Załączniki: