X Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

Informacja pobrana z bialystok.kik.opoka.org.pl – X Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

,,Naród, który nie pamięta swojej historii
nie wart jest przeżycia”
Jan Paweł II
Temat :,,Apel Poległych: Bohaterscy synowie i córy Polski, na przestrzeni 1050 lat istnienia Państwa Polskiego

HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:

1. Ks. Biskup Roman Pindel – Ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej
2. Ks. Prałat Stanisław Bogacz – Dziekan Dekanatu Radziechowskiego
3. Ks. Kanonik Ryszard Kubasiak – były Proboszcz Parafii w Radziechowach
4. Ks. Kanonik Piotr Pokojnikow– Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Św. Marcina w Radziechowach
5. Wanda Sadlik – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Bielsku-Białej
6. Kazimierz Matuszny – Poseł RP VIII kadencji Sejmu
7. Andrzej Kalata – Starosta Powiatu Żywieckiego
8. Andrzej Biegun – Przewodniczący NSZZ SOLIDARNOŚĆ Grupa Żywiec
9. Piotr Piela – Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy – Wieprz
10. Maciej Mika – Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz
11. Przemysław Kubaszek – Prezes BS Radziechowy – Wieprz
12. Tygodniki ,,Źródło” ,,Niedziela’ ,,Gość Niedzielny”

Organizatorem konkursu jest:
Stowarzyszenie Dzieci Serc www.dzieciserc.pl

X Konkurs na Apel Poległych jest hołdem złożonym Wielkim Polakom, którzy oddali swe życie w obronie Ojczyzny lub poza jej granicami, walcząc w obronie słusznej sprawy.
Wartość narodu mierzy się m.in. pamięcią o bohaterskich czynach przodków

Celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i patriotycznych postaw młodego pokolenia przez upowszechnianie wiedzy o historii Narodu Polskiego na przestrzeni dziejów oraz odnajdywanie ludzi, którzy w imię miłości oddali życie za innych, może mieszkali blisko nas, a obecnie pamięć o nich ulega zapomnieniu.

RADA KONKURSU

Ustanawia regulamin konkursu, powołuje Jury ( w skład, którego mogą wchodzić członkowie Rady, a także ustala regulamin jego pracy).
Członkowie Rady:
dr Przemysław Dyrlaga – nauczyciel historii w Gimnazjum nr 2 w Wieprzu
ks. Krzysztof Ciurla – wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc
mgr Agnieszka Feder – wolontariusz Stowarzyszenia Dzieci Serc – Sekretarz Rady
mgr Jadwiga Klimonda – prezes SDS
www.golgota-beskidow.pl www.dziecezja.bielsko.pl

REGULAMIN KONKURSU

&1

Temat :,,Apel Poległych: Bohaterscy synowie i córy Polski na przestrzeni
1050 lat istnienia Państwa Polskiego
odczytany na Zaduszkach Narodowych w Gminie Radziechowy – Wieprz
dnia 1 października 2016 r.”

&2

Adresat: Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – publicznych, społecz¬nych i prywatnych

&3

Termin: Prace należy nadsyłać do 1 czerwca 2016 (decyduje data stempla pocztowego), pod adresem: Dzieci Serc ul. Abramska 2 34 – 381 Radziechowy z dopiskiem ,,Apel Poległych”- konkurs. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 8.06.2016 r. uczczenia 60 rocznicy antykomunistycznego buntu w Poznaniu w czerwcu 1956 , po czym niezwłocznie nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Treść wyłonionego w Konkursie ,,Apelu Poległych” zostanie odczytana w dniu 1.10.2016 r. podczas Zaduszek Narodowych w Radziechowach, na górze Matysce.

&4
Zasady przygotowania pracy:

I. Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub grupowo (do 3 osób włącznie), pod opieką nauczyciela lub innej dorosłej osoby, jak również bez takiej opieki; przy wsparciu szkół, drużyn harcerskich, klubów, domów kultury, świetlic, parafii i innych instytucji pracujących z młodzieżą, a także rodziny.
II. Prace należy przesłać w dwóch egzemplarzach, podpisanych w sposób jednoznacznie identyfikujący auto¬ra/autorów oraz jego/ich dane adresowe.
III. Do pracy powinna być trwale dołączona czytelnie i dokładnie wypełniona METRYCZKA PRACY, której formularz podany jest w załączniku.
IV. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach.

&5
Nagrody

I. Jury przyzna uczniom nagrody i wyróżnienia (rzeczowe lub książkowe) indywidualne oraz zespołowe, a nauczycielom nagrody i wyróżnienia (rzeczowe, książkowe lub honorowe – dyplomy).
II. Zwycięzca konkursu wraz z opiekunem zostanie zaproszony na Zaduszki Narodowe do Radziechów, podczas których będzie odczytany wyłoniony w Konkursie Apel Poległych.
III. Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród będzie nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego komunikatu.

&6
Przeznaczenie prac:

• Nadesłane prace nie będą zwracane autorom; po ocenie przez Jury, zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w Stowarzyszeniu Dzieci Serc – gdzie stworzą odrębną kolekcję. Prace mogą być udostępniane wszystkim zaintereso-wanym na powszechnie obowiązujących zasadach archiwalnych.
• Prace, ich fragmenty lub streszczenia mogą być publikowane, przedstawiane lub wymieniane przez Organizatorów w specjalnej publikacji, ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych oraz w internecie, radiu, telewizji. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawa, również prawo do samodzielnej publikacji pracy

&7
Kryteria oceny Apelu Poległych:

● W ramach konkursu uczniowie przygotowują w formie pisemnej krótką, nie dłuższą niż dwie strony formatu A4, pracę pisemną – apel poległych – na podany temat.
● Ocenie będzie podlegać w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 40 pkt.):
a) zgodność pracy z tematem (0-5 pkt.; każdy błąd rzeczowy powoduje odjęcie
1 pkt., 4 błędy i więcej – 0 pkt.);
b) logika wywodu i spójność wypowiedzi (0-5 pkt.);
c) kompozycja (0-5 pkt.);
d) słownictwo i trafne użycie stylistycznych środków perswazji (5 pkt.)
e) styl (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.);
f) poprawność językowo-gramatyczna (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.);
g) ortografia i interpunkcja, przenoszenie wyrazów (0-2 pkt.; gdy 1-3 błędów – za każdy odejmuje się – 0,5 pkt, 4 błędy i więcej – 0 pkt.);
h) samodzielność i szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia, itp. (0-5 pkt.);
i) estetyka pracy (0-3 pkt.).

Uwagi:
Przystępując do Konkursu spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie o sens tej pracy, przed jej rozpoczęciem, a także po jej zakończeniu. Odpowiedź może będzie ważniejsza niż nagroda, którą możesz otrzymać.

By uniknąć błędów w pisaniu pracy najpierw należy zapoznać się, w jaki sposób pisze się treść Apelu Poległych.
Jeśli niewyraźnie wypełnisz metryczkę pracy, nie podasz właściwego adresu — może okazać się, że nie dostaniesz zawiadomienia o nagrodzie lub dostaniesz dyplom z błędem w nazwisku. Tel. Kontaktowy: 501 355 794
www.golgota-beskidow.pl email: golgotabeskidow@o2.pl
www.dzieciserc.pl email: dzieciserc@o2.pl

METRYCZKA PRACY

Może być kopiowana lub przepisywana w formacie A4;. Prosimy wypełniać czytelnie dużymi drukowanymi literami i załączyć do treści konkursu jako strona I

Tytuł konkursu:

Imię i nazwisko/nazwiska, numer klasy oraz wiek autora/autorów w wypadku prac zespołowych — podkreślić nazwisko osoby reprezentującej grupę w kontaktach z organizatorami konkursu

………………………………………………………………………………………………………………….

Dokładny adres domowy autora/autorów z kodem i nazwą województwa

………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon autora/autorów z numerem kierunkowym, telefon komórkowy oraz e-mail

………………………………………………………………………………………………………………….

Pełna nazwa (z imieniem patrona) i dokładny adres szkoły lub innej instytucji, która sprawowała opiekę; w wypadkuZespołu Szkół — szczegółowa nazwa lub rodzaj szkoły autora

………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon szkoły (z numerem kierunkowym) i e-mail

………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna pracy (jeśli był), jego funkcja wobec autora (np. nauczyciel historii, drużynowy, ojciec/matka itp.)

………………………………………………………………………………………………………………….

Adres i telefon z numerem kierunkowym opiekuna pracy (chętnie domowy, komórka) oraz e-mail

………………………………………………………………………………………………………………….

Na czym polegała opieka

………………………………………………………………………………………………………………….

Polityka prywatności konkursu:
Organizatorzy informują, że wszelkie dane osobowe oraz dane tele-adresowe uzyskiwane w trakcie konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w celach konkursowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym podmiotom lub osobom fizycznym.