Międzynarodowa konferencja naukowa Piękno w sacrum

Informacja pobrana z ktk.uwb.edu.pl – Międzynarodowa konferencja naukowa Piękno w sacrum

678-1522948358560Białystok, 14-16 kwietnia 2016 r.

Organizatorzy:

 • Wydział Architektury- Politechnika Białostocka
 • Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny w Białymstoku- Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Katedra Teologii Katolickiej- Uniwersytet w Białymstoku
 • Katedra Teologii Prawosławnej- Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 • Galeria Arsenał w Białymstoku
 • SARP oddział Białystok
 • Opera i Filharmonia Podlaska- Europejskie Centrum Sztuki

Tematem konferencji jest „Piękno w sacrum”. Przywołane w nim zostają dwie kategorie: estetyczna kategoria piękna oraz kategoria sacrum, czyli pojęcia przestrzeni naznaczonej świętością, obecnością Absolutu, bytu transcendentnego. Obydwa pojęcia były od wieków z sobą łączone w rozmaitych koncepcjach filozoficznych i artystycznych; piękno powiązane z wieloma różnymi wartościami było jednak przede wszystkim, poprzez bezpośrednie oddziaływanie na odbiorcę, „drogą poznania” wiodącą człowieka do doświadczenia sacrum. W myśl tak pojętego rozumienia piękna może być ono – jak wyraził to Jacques Maritain – „jednym z imion Bożych”.

Celem konferencji jest zainicjowanie interdyscyplinarnego dialogu badawczego nad problematyką relacji między pięknem a sferą sacrum. Potrzeba podjęcia tematu wydaje się bezsporna – obie kategorie zniknęły prawie całkowicie z dyskursu publicznego we współczesnym świecie zsekularyzowanej ponowoczesności. Planowanych jest kilka obszarów tematycznych w zakresie których toczyć się będą obrady: architektura i sztuka, filozofia, teologia. Integralną częścią konferencji będą koncerty, spektakle teatralne i wystawy.

Główne zagadnienia

 • Funkcja i rola drogi piękna (via pulchritudinis) w teologii i duchowości chrześcijańskiej;
 • Nowa forma sacrum we współczesnej architekturze sakralnej – teoria i praktyka;
 • Obecność dzieła sztuki (muzyka, malarstwo, rzeźba) w historycznej i współczesnej przestrzeni sakralnej w kontekście kategorii piękna;
 • Doświadczenie sacrum poprzez piękno natury;
 • Sakralny wymiar widowiska i misterium scenicznego;
 • Kryzys sztuki sakralnej i pojęcia piękna wobec kryzysu sztuki XXI wieku.

Informacje na temat konferencji