Og³oszenia Duszpasterskie 20160103

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20160103

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 2 niedziela po Narodzeniu Pañskim.

Dzisiaj o godz. 9.30 Msza ¶w. dla uczniów klas pierwszych szko³y podstawowej i ich rodziców.

W dzisiejsz± niedzielê po Mszy ¶w. o godz. 12.30 Ró¿aniec z rozwa¿aniami przed Naj¶wiêtszym Sakramentem dla Kó³ ¯ywego Ró¿añca i wszystkich chêtnych.

W naszym ko¶ciele dzisiaj o godz. 17.00 katecheza przed chrztem dziecka dla rodziców i chrzestnych

Uroczysto¶æ Objawienia Pañskiego czyli Trzech Króli we ¶rodê (6.01). W naszym ko¶ciele porz±dek Mszy ¶w. niedzielny. Trzej Królowie przybêd± na Mszê ¶w. o godz. 9.30. Na tê Mszê ¶w. zapraszamy serdecznie dzieci. Taca na misje. Jest to ¦wiatowy Dzieñ Misyjny Dzieci. Podczas ka¿dej Mszy ¶w. b³ogos³awieñstwo kredy i kadzid³a. We ¶rodê mamy obowi±zek uczestniczenia we Mszy ¶w. jak w niedzielê.

Dzieñ modlitwy o powo³ania kap³añskie i zakonne w pierwszy czwartek miesi±ca. Nabo¿eñstwo o powo³ania po Mszy ¶w. o godz. 18.00.

W nastêpn± niedzielê (10.01) ¦wiêto Chrztu Pañskiego i zakoñczenie liturgicznego okresu Narodzenia Pañskiego

Kolêda w tym tygodniu:

Poniedzia³ek – 4 stycznia 2016 r. – od godz. 16.00
ul. Dworska 11 i 13
ul. Dworska 15 i 17
ul. Dworska 19
ul. Ko³³±taja 11

Wtorek – 5 stycznia 2016 r. – od godz. 16.00
ul. Ko³³±taja 7 i 9
ul. Ko³³±taja 13
ul. Ko³³±taja 19

¦roda – 6 stycznia 2016 r. – Objawienie Pañskie

Czwartek – 7 stycznia 2016 r. – od godz. 16.00
ul. Ko³³±taja 15
ul. Ko³³±taja 17
ul. Ko³³±taja 34
ul. Ko³³±taja 36

Pi±tek – 8 stycznia 2016 r. – od godz. 16.00
ul. Ko³³±taja 24
ul. Ko³³±taja 28
ul. Ko³³±taja 30
ul. Ko³³±taja 32

Sobota – 9 stycznia 2016 r. – od godz. 14.00
ul. Wysoki Stoczek /domy prywatne/ i al. Jana Paw³a II (Domy prywatne)
ul. Wysoki Stoczek 15 i 15B
ul. Wysoki Stoczek 15A

W czasie kolêdy kancelaria czynna tylko rano od godz. 9.00 do 10.00, nieczynna wieczorem.
Jest Msza ¶w. wieczorna o godz. 18.00.

Zapraszamy do udzia³u w pielgrzymce do sanktuariów Portugalii i Hiszpanii (6- 13.07.2016). Koszt-3200 z³.

W nastêpn± niedzielê 10 stycznia 2016 r. po Mszy ¶w. o godz. 18.00 rozpoczynamy Seminarium Odnowy Wiary. Serdecznie zapraszamy do udzia³u.

Wspólnota dla Intronizacji Naj¶wiêtszego Serca Pana Jezusa zaprasza serdecznie na sztukê teatraln± o ¿yciu i dzia³alno¶ci s³u¿ebnicy Bo¿ej Rozalii Celakówny, aposto³ki dzie³a Intronizacji Naj¶wiêtszego Serca Pana Jezusa – w dniu 6 stycznia 2016 r. w dolnym ko¶ciele po Mszy ¶w. o godz. 12.30.

Odpust zupe³ny – jest to darowanie cz³owiekowi przez Boga wszystkich kar doczesnych, nale¿±cych za grzechy odpuszczone ju¿ co do winy w sakramencie pokuty.
Kto uzyska odpust zupe³ny dla siebie, uniknie kar czy¶æcowych. Odpust zupe³ny mo¿na ofiarowaæ dla siebie lub za jedn± osobê zmar³± (mo¿emy wybawiæ j± z czy¶æca).
Cztery wymagania potrzebne do uzyskania odpustu zupe³nego:
1. sakramentalna spowied¼ (je¿eli codziennie prosimy o taki odpust, to spowied¼ co osiem dni);
2. Komunia eucharystyczna;
3. Modlitwa w intencjach Ojca ¦wiêtego, np. Ojcze nasz, Zdrowa¶ Maryja i Wierzê w Boga;
4. Wykluczenie przywi±zania do grzechu. Z tym wszystkim trzeba po³±czyæ jaki¶ czyn, np. odprawienie Drogi Krzy¿owej, pó³godzinna adoracja Naj¶wiêtszego Sakramentu, Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego odprawiona przed Naj¶wiêtszym, Sakramentem (nawet tylko przed tabernakulum), czytanie Pisma ¦wiêtego przez pó³ godziny dziennie, spe³nienie jednego z uczynków mi³osiernych co do duszy lub co do cia³a.
W roku Jubileuszowym mo¿emy zdobyæ odpust zupe³ny pielgrzymuj±c do Drzwi ¦wiêtych otwartych w bia³ostockiej Archikatedrze, w ko¶ciele pw. Mi³osierdzia Bo¿ego w Bia³ymstoku, bazylice w Ró¿anymstoku, ko¶ciele pw. Narodzenia NMP w Krypnie, ko¶ciele pw. ¶w. Antoniego w Sokó³ce i w ko¶ciele pw. Matki Bo¿ej Bolesnej w ¦wiêtej Wodzie.
Pielgrzymowanie winno byæ po³±czone z osobist± refleksj±, rozwa¿aniem o Bo¿ym Mi³osierdziu.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)