Uwaga – strze¿my siê oszustów i z³odziei

Informacja z: zmartwychwstania.pl – Uwaga – strze¿my siê oszustów i z³odziei

Strze¿my siê oszustów i z³odziei !

Jak dzia³aj± oszu¶ci?
1. Dzwoni telefon, podnosisz s³uchawkê.
2. Osoba, z która rozmawiasz przekonuje, ¿e jest Twoim wnuczkiem, krewnym, jego znajomym lub inn± blisk± osob± z Twojej rodziny.
3. Osoba ta informuje, ze pilnie potrzebuje pieniêdzy.
4. Telefon dzwoni ponownie. Osoba informuje, ze jest policjantem i przekonuje, ¿e przed chwil± dzwoni³ oszust, a Ty musisz pomóc go zatrzymaæ.
5. Zostajesz poinformowany, ¿e potrzebne s± pieni±dze, które masz przekazaæ nieznanej Ci osobie. Pamiêtaj, Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniêdzy i nigdy nie dzwoni z takim ¿±daniem.
Pomog³e¶ ? Przekaza³e¶ pieni±dze ? Pad³e¶ ofiara oszusta !

Pamiêtaj !
1. Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniêdzy. Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych dzia³aniac.
2. Je¿eli odebra³e¶ taki telefon, b±d¼ pewien, ¿e dzwoni oszust.
3. Nigdy w takich lub podobnych sytuacjach nie przekazuj pieniêdzy, nie podpisuj ¿adnych dokumentów.
4. Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoñ do kogo¶ bliskiego, na znany Ci numer telefonu i opowiedz o tym zdarzeniu.
5. Zawsze w takiej sytuacji powiadom Policjê dzwoni±c pod numer 112