Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny

Informacja pobrana z ktk.uwb.edu.pl – Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny

02W dniu 25 marca 2015 r.  w 20 rocznicę opublikowania encykliki  Evangelium vitae Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa: Prawne, medyczne i etyczne aspekty ochrony ludzkiego życia i rodziny.   Organizatorami konferencji była Katedra Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Białostockiej, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy oddział Podlaski, Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych, Białostockie Forum Życia i Rodziny, Civitas Cristiana.

Pierwszy wykład pt „Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” wygłosił dr Tymoteusz Zych z Ordo Iuris. W swoim wystąpieniu zaznaczył że konwencja nie wprowadza w Polsce żadnych nowych uregulowań prawnych co do 3 celów dokumentu : zapobieganie przemocy wobec kobiet, ochrona jej ofiar oraz ściganie sprawców. Wątpliwości wprowadzają jej ideologiczne podstawy takie jak gender. W konwencji, jak podkreślił prelegent, nie zwraca się na realne źródła przemocy (uzależnienia, seksualizacja wizerunku kobiety) lecz ideologiczne motywacje „inżynierii społecznej”.

Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL w swoim wystąpieniu „Początek ludzkiego życia” nawiązał do nauczania Jana Pawła II, który początek ludzkiego życia wiązał z momentem poczęcia. To od chwili poczęcia człowiekowi przysługuje nienaruszalne prawo do życia i godności osoby. Jan Paweł II swoje nauczanie bazował nie tylko na bazie nauk biologicznych, ale również tych odnoszących się do Objawienia i dogmatów Kościoła. Dzięki swojemu nauczaniu Papież, któremu niektórzy zarzucali arbitralność w rozstrzyganiu kwestii początku życia stawał w obronie tych, którzy są mali i słabi by bronić prawa do życia i szacunku.

Dr Tadeusz Wasilewski mówił o medycznych niebezpieczeństwach aborcji farmakologicznej. W swoim wystąpieniu wyartykułował bardzo małą znajomość funkcjonowania organizmu wśród kobiet. Taki stan rzeczy pokazuje jak słaba jest edukacji w tych kwestiach, a jak silna kampania koncernów farmakologicznych zarabiających na antykoncepcji.

Ks. dr Ireneusz Korziński w odniesieniu do prawodawstwa cywilnego i kościelnego skoncentrował się na podmiotowości prawnej dziecka nienarodzonego. Prelegent wskazał, że nie ma wielkich różnic pomiędzy prawem cywilnym a kościelnym w tej kwestii. Prawo polskie pomimo, że ma zapisaną w kodeksie ochronę życia a aborcja jest zakazana to jednak w niektórych przypadkach prawo tratuje tę sprawę selektywnie (istnieje zapis zezwalający na aborcję w określonych przypadkach). Kodeks Prawa Kanonicznego nakłada kary za przerywanie ciąży i umieszcza wśród przestępstw przeciwko życiu i wolności człowieka.

Ostatni głos zabrał psycholog. Pan dr Andrzej Dakowicz nawiązał w wystąpieniu do psychologicznych skutków mentalności pro-aborcyjnej. Jako źródła takiej mentalności wymienił niedojrzałość do świadomego ojcostwa i macierzyństwa, brak zobowiązań w związkach, posiadanie dziecka jako przeszkoda i obciążenie w samorealizacji.

01050304