Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii

Informacja pobrana z rkalinowski.pl – Zarządzenie Arcybiskupa Metropolity Białostockiego odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w stanie epidemii

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z sytuacji, w jakiej znalazła się ludzkość na całym świecie z powodu epidemii koronawirusa. Doświadczenie innych krajów uczy, że jakiekolwiek pobłażanie pandemii niesie ze sobą dramatyczne skutki zarówno w ilości osób zakażonych, jak i w przerażającej liczbie zgonów.

Wobec tak wielkiego zagrożenia wszyscy musimy zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. W konsekwencji trzeba ograniczyć liczbę wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych. W oparciu o Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Dekret i Notę Penitencjarii Apostolskiej z dnia 19 marca br. oraz WskazaniaPrezydium Konferencji Episkopatu Polski dla Biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach

w
Archidiecezji Białostockiej wprowadzam następujące zarządzenia:

1.
Zgodnie z kan. 87 §1 KPK, przedłużam dyspensę od obowiązku
niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 19 kwietnia br. na
zasadach określonych w dekrecie z dnia 13 marca br.

Od
dnia 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może
uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących
posługę (por. www.gov.pl).
Zatem, oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących,
powinny to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję
mszalną. Na drzwiach kościoła należy umieścić stosowną
informację, jednocześnie przekazując ją wiernym drogą
internetową.

Jeśli
przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia
uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających,
należy rozważyć odprawienie każdej z intencji w osobnej
celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum
Paschalnego.

W
domach zakonnych w celebracjach Mszy św. i nabożeństwach pasyjnych
mogą uczestniczyć jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób
przychodzących z zewnątrz.

Ograniczenie
liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również
podczas liturgii pogrzebowej. Należy ją ograniczyć do jednej, tj.
III stacji na cmentarzu. Uczestniczy w niej najbliższa rodzina
(Obrzędy
pogrzebu
,
s. 176). Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację tę może
poprzedzić procesja od bramy cmentarza. W pogrzebie nie mogą
uczestniczyć osoby objęte kwarantanną. Po nabożeństwie na
cmentarzu należy zaprosić rodzinę na odprawienie Mszy św.
pogrzebowej w kościele lub ustalić jej późniejszy termin.

Tak
jak do tej pory, wiernych zachęcam do uczestnictwa we Mszy św.,
rekolekcjach wielkopostnych i innych nabożeństwach za pośrednictwem
środków społecznego przekazu. W ciągu
dnia kościoły
mają pozostawać otwarte dla indywidualnej modlitwy i adoracji
Najświętszego Sakramentu.

2.
Należy stworzyć wiernym możliwość do spowiedzi indywidualnej.
Chociaż właściwym miejscem sprawowania sakramentu pojednania jest
konfesjonał, to w obecnych warunkach sakrament ten można sprawować
poza konfesjonałem, np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali
katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu,
pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa.

Należy
udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który
można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź.

Duszpasterze
winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się
z prośbą o spowiedź.

Po
ustaniu epidemii we wszystkich parafiach należy zorganizować dni
skupienia z nabożeństwami pokutnymi i indywidualną
spowiedzią.

3.
Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego
(por. normy zawarte w Obrzędach
Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich
,
wyd. 2, Katowice 2010, n. 39). Nie jest też możliwa spowiedź
przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator
internetowy itp.). Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych
grzechów.

4.
Należy przypomnieć wiernym, że zawsze ilekroć istnieje poważna
racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla
usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany
wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar
wyspowiadania się jak najszybciej”. Taki żal odpuszcza grzechy
powszednie, przynosi
także
przebaczenie grzechów śmiertelnych. Ma on jednak zawierać w sobie
mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy
tylko będzie to możliwe.

Zawsze
należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów
jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej
możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech
śmiertelny. (Załącznik nr 1).

5.
Należy wyjaśnić wiernym, że w wykładni trzeciego przykazania
kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię św.”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła,
że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas
od Środy Popielcowej (26.02.2020) do Niedzieli Trójcy Świętej
(7.06.2020).

6.
Prawo kanoniczne dopuszcza przyjmowanie Komunii św. do ust i na
rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię św. na rękę, a
część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii św. udzielali
różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię św. do ust
przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię św. na rękę.
Wiernych przyjmujących Komunię św. na rękę zachęca się,
by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie
dłonie.

Pamiętając
o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej,
wiernym, którzy indywidualnie poproszą
o udzielenie Komunii św. poza liturgią, należy to uczynić zgodnie
z przewidzianym obrzędem (por. Komunia
Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą św
.,
Katowice 1985, s. 16-36), z wyjątkiem:

 • Wielkiego
  Piątku, kiedy
  to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym,

 • Wielkiej
  Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie
  jako Wiatyku.

7.
Sakrament chrztu św. należy sprawować z zachowaniem środków
ostrożności co do kontaktu bezpośredniego. Zgodnie z przepisami
liturgicznymi może on być sprawowany poza Mszą św., w obecności
najbliższej rodziny. Zgodnie z tradycją Kościoła chrzest
katechumenów może mieć miejsce również w uroczystość Zesłania
Ducha Świętego.

Organizacja
Triduum Sacrum

W
związku z ograniczeniem zgromadzeń religijnych do 5 osób, nie
licząc osób sprawujących posługę, należy przypomnieć wiernym,
że uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i Wielka Sobota) nie jest nakazane, a zatem
nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z zaciągnięciem
grzechu.
Dlatego
zachęcam wszystkich wiernych naszej Archidiecezji do łączenia się
w modlitwie ze wspólnotą Kościoła w celebracji Świętego
Triduum za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego
przekazu, w tym serwisu internetowego Archidiecezji ArchiBial.pl i
kanału YouTube ArchiBial Media.

1.
Wielki
Czwartek
:

 1. Msza
  św. Krzyżma odbędzie się bez udziału kapłanów. Święte oleje
  do przekazania wszystkim parafiom będzie można odebrać w
  późniejszym czasie. Do tego czasu korzystamy nadal z Olejów
  pobłogosławionych przed rokiem. W przypadku ich braku, nowo
  pobłogosławione Oleje można będzie odebrać przy katedrze (sala
  n. 12) w Wielki Piątek w godz. 10.00-12.00. Odnowienie
  przyrzeczeń kapłańskich odbędzie się w późniejszym
  terminie.
 2. We
  Mszy św. Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg i
  procesję do ołtarza wystawienia. Najświętszy Sakrament ma być
  przechowywany w tabernakulum. W tym roku nie organizuje się
  ołtarza wystawienia, tzw. ciemnicy.

2.
Wielki
Piątek
:

 1. Liturgia
  Wielkiego Piątku we wszystkich parafiach powinna rozpocząć się
  o godz. 15.00. Obecni na liturgii adorują Krzyż przez
  przyklęknięcie. Do wezwań Modlitwy Powszechnej należy dołączyć
  specjalną intencję za chorych, zmarłych, znajdujących się w
  sytuacji zagubienia (por. Missale
  Romanum
  ,
  s. 314, n. 13). (Załączniki nr 2 i 3).
 2. Na
  zakończenie Liturgii Męki Pańskiej, Najświętszy Sakrament
  przenosi się do Grobu Pańskiego i wystawia do indywidualnej
  adoracji. Rozpoczyna się Nowenna
  przed świętem Miłosierdzia Bożego
  .

3.
Wielka
Sobota
:

 1. Zachęca
  się do korzystania z możliwości indywidualnej adoracji
  Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.

 2. Nie
  organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Pobłogosławienia
  pokarmów dokonują wierni w domach przed śniadaniem wielkanocnym,
  zgodnie z księgą Obrzędy
  błogosławieństw
  dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,

  t. 2, Katowice 2001, nn. 1347-1350; (Załącznik nr 4). Tekst
  tego obrzędu należy podać na stronie internetowej parafii,
  ewentualnie powielić i wyłożyć w kościele; będzie on
  zamieszczony również na stronie internetowej Archidiecezji.
 3. Jeśli
  zaistnieje konieczność poświęcenia wody na prośbę wiernych,
  czynimy to indywidualnie. Nie święcimy wody w celu pozostawienia
  jej w dużym pojemniku w kościele lub przed kościołem.

4.
Niedziela
Zmartwychwstania
:

 1. W
  celebracji Wigilii Paschalnej, przy Liturgii światła należy
  pominąć rozpalanie ogniska oraz zapalanie świec wiernych. W
  praktyce, liturgię rozpoczynamy w prezbiterium, gdzie po
  zapaleniu paschału przechodzi się bezpośrednio do Orędzia
  Wielkanocnego (Exsultet).
  Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii chrzcielnej
  należy opuścić Litanię do Wszystkich Świętych
  i Błogosławieństwo wody chrzcielnej a tylko odnowić
  przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale
  Romanum
  ,
  s. 371, n. 55). Pomija się pokropienia wiernych wodą
  święconą. Odmawia się modlitwę powszechną. Potem następuje
  Liturgia Eucharystyczna.
 2. W
  Wigilię Paschalną i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie
  święci się wody i w związku z tym nie używa się
  pokropień. Nie ma też procesji rezurekcyjnej.

Pozostałe
zarządzenia

1.  Zostaje
odwołany Dzień Młodzieży zaplanowany na sobotę 4 kwietnia br.

2.  Zostaje
odwołany Zjazd Paschalny w sobotę 18 kwietnia br.

3.  Informacje
w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania i Pierwszych Komunii św.
w parafiach zostaną podane po Świętach Wielkanocnych.

4.  Urzędy
archidiecezjalne, w tym kurialne będą zamknięte do odwołania.
Sprawy pilne będą załatwiane drogą telefoniczną, mailową lub za
pośrednictwem poczty.

Powyższe
zarządzenie należy umieścić w gablotach, na stronach
internetowych i w parafialnych portalach społecznościowych.

Drodzy
Kapłani,

Wyrażam
Wam moją ogromną wdzięczność za posługę w trudnych
okolicznościach epidemii, a wszystkim wiernym za dojrzałe i
odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. Ufam, że to nieznane
nam doświadczenie wiary, zaowocuje jeszcze większym pragnieniem
spotkania z Jezusem Chrystusem oraz ożywieniem naszej wiary.

Proszę
też o modlitwę w intencji chorych oraz tych, którzy na różne
sposoby walczą z epidemią koronawirusa. Zmarłych niech Pan
przyjmie do swojej chwały.

Wszystkich
otaczam modlitwą i z serca Wam błogosławię.

Abp
Tadeusz Wojda SAC

METROPOLITA
BIAŁOSTOCKI

Ks.
Piotr Augustynowicz

NOTARIUSZ
KURII

Białystok,
dnia 26 marca 2020 roku

Nr
171/20/A


Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik