Wspólnota ¯ywego Ró¿añca

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Wspólnota ¯ywego Ró¿añca

Wspólnota ¯ywego Ró¿añca
parafii p.w. ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO w BIA£YMSTOKU

Modlitwa, któr± bardzo ukocha³em…

Przedziwna w swej prostocie i g³êbi zarazem. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
Ró¿aniec jest jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdzia³u
Konstytucji Lumen gentum, mówi±cego o prawdziwej obecno¶ci Bogarodzicy w
tajemnicach Ko¶cio³a (…), w tajemnicach radosnych, bolesnych i
chwalebnych. (…)
Równocze¶nie za¶ w te same dziesi±tki Ró¿añca serce nasze mo¿e
wprowadziæ wszystkie sprawy, które sk³adaj± siê na ¿ycie cz³owieka,
rodziny, narodu, Ko¶cio³a, Ojczyzny i ludzko¶ci. Sprawy osobiste, sprawy
naszych bli¼nich, zw³aszcza tych, którzy s± nam najbli¿si, tych, o
których najbardziej siê troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa
ró¿añcowa pulsuje niejako ¿yciem ludzkim.

Jan Pawe³ II, Watykan 29 pa¼dziernika 1978

Rok 2002/2003 Ojciec ¦wiêty Jan Pawe³ II Og³osi³ Rokiem Ró¿añca i
poszerzy³ tê modlitwê o tajemnice ¦wiat³a, w których rozwa¿amy fragmenty
publicznego ¿ycia Chrystusa.

Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik