Og³oszenia Duszpasterskie 20171203

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20171203

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 1 niedziela Adwentu – pocz±tek roku ko¶cielnego.

Adwentowe Msze ¶w. roratnie ku czci NMP w naszym ko¶ciele w poniedzia³ki, ¶rody i soboty o godz. 18.00. Zapraszamy do udzia³u wszystkich parafian, szczególnie dzieci i m³odzie¿ z lampionami.

Rekolekcje adwentowe w naszym ko¶ciele w pi±tek, sobotê i niedzielê 22, 23 i 24.12.2017 r. Rekolekcjom bêdzie przewodniczy³ Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie. Program rekolekcji na stronie internetowej naszej parafii.

Dzisiaj podczas Mszy ¶w. o godz. 9.30 po¶wiêcenie medalików dla uczniów klas trzecich szkól podstawowych oraz spotkanie ze ¶w. Miko³ajem.

W dzisiejsz± niedzielê Ró¿aniec z rozwa¿aniami przed Naj¶wiêtszym Sakramentem dla Kó³ ¯ywego Ró¿añca i wszystkich chêtnych po Mszy sw. o godz. 12.30. Zapraszamy.

Dzisiaj w naszym ko¶ciele o godz. 17.00 katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych. Zapraszamy.

Wspomnienie ¶w. Barbary, Dziewicy i Mêczennicy (4.12).

Wspomnienie ¶w. Miko³aja, Biskupa, s³yn±cego z wielkich dzie³ mi³osierdzia
(6.12).

Wspomnienie ¶w. Ambro¿ego, Biskupa i Doktora Ko¶cio³a (7.12).

W pi±tek (8.12) Uroczysto¶æ Niepokalanego Poczêcia Naj¶wiêtszej Maryi Panny. W naszym ko¶ciele Msze ¶w. o godz. 6.30, 10.00, 16.30 i 18.00. Zapraszamy do udzia³u. Tego dnia nie ma postu, kancelaria nieczynna.

Dzieñ modlitwy o powo³ania kap³añskie i zakonne w pierwszy czwartek miesi±ca. Nabo¿eñstwo po Mszy ¶w. o godz. 18.00.

Mamy grudniowe nasze czasopismo Drogi Mi³osierdzia, ciekawe artyku³y, Zachêcam do lektury.

Nabywajmy ¶wiece adwentowe na stó³ wigilijny. Czê¶æ dochodu z nich na urz±dzenie pracowni artystycznej dla dzieci na plebanii.

Od dzisiejszej niedzieli nabywajmy w naszym ko¶ciele po¶wiêcone op³atki na stó³ wigilijny. Tradycyjnie s± one wynagrodzeniem organisty, w tym wypadku Pana Sylwestra. Czyñmy to tylko w naszym ko¶ciele.

Proszê o s³odycze i artyku³y ¿ywno¶ciowe na paczki ¶wi±teczne dla dzieci z ubogich rodzin naszej parafii.

Mamy nasz nowy, piêkny kalendarz parafialny na rok 2018. opracowany przez Ks. Adama Dawidowicza. Dobrze by³oby, ¿eby znalaz³ siê w naszych rodzinach.

Ks. Wojciech organizuje rekolekcje adwentowe w Knyszynie dla Oazy i ministarntów (dziewczêta i ch³opcy) w dniach: 15-17grudnia 2017 r. Zapraszamy do udzia³u.

Z racji koncertu kolêd w naszym ko¶ciele we wtorek (5.12) organizowanego przez Urz±d Miasta nie bêdzie Mszy ¶w. o godz. 18.00. Zostanie ona odprawiona o godz. 8.00 rano.

W nastêpn± niedzielê ofiary do puszek – na Ko¶ció³ na Wschodzie.

W niedzielê 10.12 zebranie ministrantów o godz.16.00

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik