Og³oszenia Duszpasterskie 20170416

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20170416

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego. U nas uroczysto¶æ tytu³u ko¶cio³a, czyli odpustowa. Porz±dek Mszy ¶w. niedzielny. Nie ma tylko Mszy ¶w. o godz. 8.00.

Prosimy przyj±æ nasze serdeczne ¿yczenia. Sw. Jan Chryzostom mówi³: “¶wiêcimy to ¶wiêto najwiêksze i najs³awniejsze, w którym Pan powsta³ z martwych, ¶wiêcimy je w rado¶ci i pobo¿no¶ci. Pan bowiem z martwych wskrzesi³ z sob± ¶wiat ca³y, rozerwa³ wiêzy ¶mierci”. Niech wiêc Zmartwychwsta³y Chrystus i wielkanocne prze¿ywanie Jego zwyciêstwa nad ¶mierci±, umacnia ufno¶æ w ogrom Bo¿ego Mi³osierdzia, nios±c rado¶æ i pokój. ¯yczymy te¿ Bo¿ego pokoju, zdrowia i pomy¶lno¶ci oraz tego, aby nasze rodziny by³y silne obecno¶ci± w¶ród nas Zmartwychwsta³ego Pana. W roku ¶w. Brata Alberta Chmielowskiego, Aposto³a ubogich, ¿yczmy sobie na wzajem, ¿eby¶my za jego przyk³adem byli wobec naszych bli¼nich dobrzy jak chleb.

Ojciec ¦wiêty Franciszek mianowa³ 25.03.2017 r. nowego arcybiskupa metropolitê bia³ostockiego, Ks. dr. Tadeusza Wojdê ze Zgromadzenia Ksiê¿y Pallotynów.

Uroczysto¶æ wielkanocn± obchodzi siê przez osiem dni (oktawa). Jutro drugi dzieñ Wielkanocny – porz±dek Mszy ¶w. niedzielny. Ofiary sk³adane na tacê – na KUL.

W nastêpn± niedzielê (Przewodni±) ¦wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego. Rozpoczyna siê te¿ w nastêpn± niedzielê Tydzieñ Mi³osierdzia. Ofiary do puszek – na Caritas Archidiecezjaln±.

W nastêpn± niedzielê Abp Edward Ozorowski, Metropolita Bia³ostocki, odprawi o godz. 15.00 w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia Mszê ¶w. w 25. rocznicê powstania Archidiecezji i Metropolii Bia³ostockiej. Na tê Mszê ¶w. przybêd± pielgrzymki piesze z bia³ostockich parafii. O godz. 13.00 wyruszy pielgrzymka z ko¶cio³a Przemienia Pañskiego w Starosielcach. Oko³o godz. 14.00 mo¿emy przy³±czyæ sie do tej pielgrzymki przy skrzy¿owaniu Alei Jana Paw³a II i Alei Konstytucji 3 Maja, czyli w pobli¿u naszego ko¶cio³a.

Dziêkujê za ofiarowanych na kwiaty do Ciemnicy i Bo¿ego Grobu 2050 z³. Wydali¶my ca³± kwotê na kwiaty do ko¶cio³a oraz za produkty ¿ywno¶ciowe i s³odycze (ze szko³y im. Jana Paw³a II ofiarowano 500 kg. Produktów – najwiêcej), z których przygotowano 43 potrójnych paczek.

Jestem wdziêczny ministrantom (szczególnie Markowi Kawczyñskeimu), chórowi z Panem Sylwestrem, scholi, Panu Darkowi – zakrystianowi, naszym Ksiê¿om, bia³ej procesji i Wam, Kochani, za czynny i liczny udzia³ w liturgii Triduum Paschalnego.

W nastêpn± niedzielê ofiary na tacê przeznaczmy na nasz± plebaniê, sp³acamy kredyt, trwaj± prace wykoñczeniowe wewn±trz budynku.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Podziel się na:
 • Digg
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • co-robie
 • Dodaj do ulubionych
 • Drukuj
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Twitter
 • Ulubione
 • Wykop
 • Śledzik