OFERTA PRACY: Opiekun osoby z niepełnosprawnością

Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – OFERTA PRACY: Opiekun osoby z niepełnosprawnością

Informujemy, że Caritas Archidiecezji Białostockiej realizuje zadanie publiczne z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2024 r.: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oraz pobytu całodobowego.

Cel:
Zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwanego dalej „Programem” finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Caritas Archidiecezji Białostockiej poszukuje osoby na stanowisko opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny pedagog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu) lub
b) posiadają, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym lub
c) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Limit godzin opieki wytchnieniowej przypadających na 1 osobę
z niepełnosprawnością wynosi nie więcej niż:
– 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Miejsce zatrudnienia: Białystok

Oferty można składać na adres:

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Warszawska 32

15-077 Białystok

tel: 85 651 90 08

e-mail: bialystok@caritas.pl

 

 

Zadanie realizowane z budżetu Miasta Białystok.