Og³oszenia Duszpasterskie 20170423

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20170423

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj ¦wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego i zakoñczenie oktawy wielkanocnej.

W dzisiejsz± niedzielê Abp Edward Ozorowski, Administrator Apostolski Archidiecezji Bia³ostockiej, odprawi o godz. 15.00 w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia Mszê ¶w. w 25 rocznicê powstania Archidiecezji Bia³ostockiej i Bia³ostockiej Metropolii Ko¶cielnej. Na tê Mszê ¶w. przybêd± piesze pielgrzymki z bia³ostockich parafii.
O godz. 13.00 wyruszy pielgrzymka z ko¶cio³a pw. Przemienienia Pañskiego w Starosielcaeh.
Oko³o godz. 14.00 mo¿emy do³±czyæ siê do tej pielgrzmki na skrzy¿owaniu Alei Jana Paw³a I³ z Alej± Konstytucji 3 Maja, czyli w pobli¿u naszego ko¶cio³a. Naszej grupie pielgrzymkowej przewodniczy Ks. Micha³ Kalinin. Zapraszamy.

Dzisiaj pocz±tek Tygodnia Mi³osierdzia. Ofiary do puszek na Caritas Archidiecezjaln± w nastêpna niedzielê.

Uroczysto¶æ ¶w. Jerzego, Mêczennika, G³ównego Patrona Archidiecezji Bia³ostockiej i Archidiecezjalnego Wy¿szego Seminarium Duchownego w Bia³ymstoku (24.04).

¦wiêto ¶w. Marka, Ewangelisty (25.04).

Uroczysto¶æ ¶w. Wojciecha, Biskupa i Mêczennika. G³ównego Patrona Polski (26.04).

¦wiêto ¶w. Katarzyny Sieneñskiej, Dziewicy i Doktora Ko¶cio³a, Patronki Europy (29.04).

Dzieñ Mêczenników Duchownych Polskich z czasów drugiej wojny ¶wiatowe (29.04).
Nasz ko¶ció³ zosta³ zbudowany miêdzy innymi dla uczczenia b³ogos³awionych ksiê¿y mêczenników roztrzelanych przez Niemców w Berezweczu (województwo wileñskie): Mieczys³awa Bohatkiewicza, W³adys³awa Maækowiaka i Stanis³awa Pyrtka.

W sobotê (29.04) przypada 38 rocznica ¶wieceñ biskupich Abp. Edwarda Ozorowskiego, Administratora Archidiecezji Bia³ostockiej. Modlimy siê tego dnia za Ksiêdza Arcybiskupa.

Jest czasopismo: Mi³ujcie siê, zachêcamy do lektury.

Jest propozycja 33 dniowych æwiczeñ duchownych jako przygotowanie do Aktu ofiarowania siê Jezusowi Chrystusowi przez Maryjê na podstawie nauczania francuskiego ksiêdza ¶w. Ludwika Marii Grignion de Monfort (1673-1716). Tê kwestiê wyja¶ni krótko ks. Micha³ Kalinin.

Ks. Wojciech organizuje III bieg o puchar Ksiêdza Proboszcza naszej parafii. Rozpoczêcie biegu we ¶rodê 3 maja o godz. 15.00 przed naszym ko¶cio³em. Zawodnicy wystartuj± w trzech grupach:
Grupa – szko³a podstawowa: klasy (1-4) – dystans ok. 400 m
Grupa — szko³a podstawowa: klasy (5-6) dystans ok. 400 m
Grupa – gimnazjum: klasy (1-3) – dystans ok. 800 m
Grupa — bieg otwarty — dystans ok. 1200 m.
Grupa — bieg rodzinny — dystans ok. 100 m.
Zapisy udzia³u w biegu u ks. Wojciecha oraz nauczycieli wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 45 i Gimnazjum nr 17.
Zachêcamy wszystkich do udzia³u w tym biegu.
Osoby niepe³noletnie musz± mieæ pisemn± zgodê rodziców.
Na mecie przed ko¶cio³em bêd± czeka³y puchary i niespodzianki.

Biuro Radia Maryja w parafii ¶w. Rocha w Bia³ymstoku organizuje jednodniow± pielgrzymkê autokarow± m³odzie¿y na Jasn± Górê w sobotê 6 maja 2017 r. Pielgrzymka czê¶ciowo sponsorowana, wyjazd spod ko¶cio³a ¶w. Rocha w Bia³ymstoku, zapisy u naszej parafianki Pani Janiny ¦wierzbiñskiej – tel 536600357. Zapraszamy.

Dzisiaj imieniny Ks. Wojciecha Rogowskiego. Sk³adamy mu ¿yczenia i modlimy siê w Jego intencji.

Dziêkujemy za dzisiejsze ofiary na tacê na nasz± plebaniê, za ofiary sk³adane na koncie parafii, za wszelk± ¿yczliwo¶æ. Dziêkujê za ofiary sk³adane na ³awki. S± prowadzone prace wewn±trz plebanii: szpachlowanie i malowanie poddasza, wykonywanie ³azienek; wykonano projekt wewn. instalacji gazowej wraz z doprowadzeniem instalacji gazowej do budynku plebanii. S± prowadzone tak¿e prace projektowe stylizowanych ³awek do naszego ko¶cio³a.

W nastêpn± niedzielê 30 kwietnia, na placu przed ko¶cio³em, o godz. 17.00 – Koncert Fina³owy XIV Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego. Wyst±pi Harcerski Zespó³ Pie¶ni i Tañca Dzieci P³ocka im. Druha Wac³awa Milkê. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

¯yczymy dobrego tygodnia.

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)