Og³oszenia Duszpasterskie 20170402

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20170402

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 5 niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczyna sie czas pasyjny Wielkiego Postu zwi±zany z rozwa¿aniem Mêki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego te¿ zas³aniane sa krzy¿e na znak mêki Pana Jezusa.

Gorzkie ¯ale w naszym ko¶ciele w niedziele (po Mszy ¶w. o godz. 12.30, dzisiaj wyj±tkowo po Mszy ¶w. o godz. 18.00), we ¶rody i soboty (po Mszy ¶w. o godz. 18.00). Droga Krzy¿owa w naszym ko¶ciele: dla dzieci we ¶rody o godz. 17.30; dla doros³ych w pi±tki o godz. 17.15 (rozwa¿anie na najbli¿szy pi±tek przygotowuje Domowy Ko¶ció³) i dla m³odzie¿y równie¿ w pi±tki po Mszy ¶w. o godz. 18.00. W niedziele Wielkiego Postu ¶piewamy Godzinki o Mêce Pañskiej.

Dzisiaj Msza ¶w. o godz. 9.30 dla uczniów klas trzecich szkó³ podstawowych i ich rodziców. Dzieci odnawiaj± przyrzeczenia chrzcielne.

Dzisiaj po Mszy ¶w. o godz. 12.30 Ró¿aniec dla K¯R i wszystkich chêtnych. Zapraszamy.

W pierwszy czwartek miesi±ca modlimy siê o powo³ania kap³añskie i zakonne. Nabo¿eñstwo po Mszy ¶w. o godz. 18.00.

W pierwszy pi±tek nabo¿eñstwo do Naj¶wiêtszego Serca Jezusowego po Mszy ¶w. o godz. 18.00. Spowiadamy podczas Mszy ¶w. porannych i od godz. 17.00.

W sobotê (8.04) adoracja Krzy¿a w naszym ko¶ciele po Mszy ¶w. o godz. 18.00 i po Gorzkich ¯alach. Zapraszamy.

Nastêpna niedziela – Palmowa. Po¶wiêcenie palm podczas wszystkich Mszy ¶w.. Procesja z palmami podczas Mszy ¶w. o godz. 11.00. Jest to równie¿ ¦wiatowy Dzieñ M³odzie¿y.

W Niedzielê Palmow± Droga Krzy¿owa o godz. 15.00 z ko¶cio³a pw. Wszystkich ¦wiêtych do naszego ko¶cio³a. Zapraszamy.

Przed ¶wiêtami wielkanocnymi chcemy odwiedziæ ze spowiedzi± i Komuni± ¶w. osoby chore i starsze. Prosimy o zg³aszanie.

Prosimy o s³odycze i artyku³y ¿ywno¶ciowe na paczki ¶wi±teczne oraz na kwiaty do Bo¿ego Grobu i Ciemnicy. Dziêkujemy za ju¿ ofiarowane.

Ks. Wojciech prosi uczestników pielgrzymki o wp³acanie zaliczki w kwocie 500
z³.

M³odzie¿ z KSM rozprowadza kartki ¶wi±teczne. Dochód na cele charytatywne naszej parafii.

Jest kwietniowe czasopismo Drogi Mi³osierdzia. Zachêcamy do lektury.

Ró¿añcowa intencja Apostolstwa Modlitwy na kwiecieñ 2017: Aby m³odzie¿ umia³a wielkodusznie odpowiadaæ na swoje powo³anie, rozwa¿aj±c powa¿nie równie¿ mo¿liwo¶æ po¶wiecenia sie Panu w kap³añstwie lub w ¿yciu konsekrowanym.

Dzisiaj katecheza chrzcielna o godz.17:00

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)