Og³oszenia Duszpasterskie 20170219

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20170219

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj siódma niedziela zwyk³a.

W dzisiejsz± niedzielê Msza ¶w. o godz. 9.30 dla uczniów klas drugich szkó³ podstawowych.

W dzisiejsz± niedzielê Msza ¶w. o godz.12.30 dla uczniów klas trzecich gimnazjum i ich rodziców.

¦wiêto Katedry ¶w. Piotra Aposto³a (22.02). Modlimy siê za Ojca ¦wiêtego Franciszka.

Wspomnienie ¶w. Polikarpa, Biskupa i Mêczennika (23.02).

Jest czasopismo Mi³ujcie siê. Zachêcamy do lektury.

W poniedzia³ek (13.02) zakoñczyli¶my kolêdê. Jej podsumowanie w nastêpn± niedzielê.

Dziêkuje za ofiary na tacê w ubieg³± niedzielê na nasz± plebaniê i za dzisiejsze na Archidiecezjalne Wy¿sze Seminarium Duchowne w Bia³ymstoku.

Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkê autokarow± – „SZLAKIEM PODZIELONEGO CHRZE¦CIJAÑSTWA : £OTWA – LITWA – ESTONIA – FINLANDIA – SZWECJA (podczas bia³ych nocy) w dniach 5-10.07.2017. Cena 1950 z³. od osoby. Wszelkie informacje u ks. Wojciecha oraz na stronie internetowej naszej parafii i w przedsionku ko¶cio³a.

W kinie Ton bêdzie wy¶wietlany film Zerwany k³os o B³. Karolinie Kózkównej 25 i 26 lutego (godz. 14:00, 16:00, 18:00) oraz w niedzielê 27 lutego (godz. 16:00, 18:00). Bilety w cenie 14 z³.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)