Og³oszenia Duszpasterskie 20170129

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20170129

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj czwarta niedziela zwyk³a.

Wspomnienie ¶w. Jana Bosko, Kap³ana (31.01).

We czwartek (2.02) ¶wiêto Ofiarowania Pañskiego, czyli Matki Bo¿ej Gromnicznej. Jest to równie¿ Dzieñ ¯ycia Konsekrowanego, czyli dzieñ po¶wiêcony siostrom, kap³anom i braciom zakonnym oraz osobom ¶wieckim ¿yj±cym wed³ug rad ewangelicznych, tzn. w czysto¶ci, ubóstwie i pos³uszeñstwie. Modlimy siê za te wszystkie osoby. Ofiary na tacê tego dnia bêd± przeznaczone na zakony klauzurowe, szczególnie chodzi o siostry zakonne, które w swoim ¿yciu zakonnym oddaj± siê g³ównie modlitwie i umartwieniom. W naszym województwie s± to siostry benedyktynki w Drohiczynie i £om¿y. W naszym ko¶ciele Msze ¶w. (2.02) o godz. 6.30, 10.00,16.30 i 18.00. Podczas wszystkich Mszy ¶w. po¶wiêcamy ¶wiece gromniczne, procesja ze ¶wiecami podczas Mszy ¶w. o godz. 18.00. Dzisiaj ¿egnamy ¿³óbek i po raz ostatni ¶piewamy kolêdy.

W pierwszy czwartek miesi±ca modlimy siê o dar powo³añ kap³añskich i zakonnych. U nas nabo¿eñstwo powo³aniowe (2.02) po Mszy ¶w. o godz. 10.00.

W pi±tek (3.02) wspomnienie ¶w. B³a¿eja, Biskupa i Mêczennika, Patrona od chorób gard³a. W naszym ko¶ciele po¶wiêcenie ¶wiec i b³ogos³awieñstwo ¶w. B³a¿eja podczas wszystkich Mszy ¶w.

Nabo¿eñstwo do Naj¶wiêtszego Serca Pana Jezusa w pierwszy pi±tek miesi±ca po Mszy ¶w. o godz. 18.00. Spowiadamy podczas Mszy ¶w. porannych i od godz. 17.00.

Nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca NMP w pierwsz± sobotê miesi±ca po Mszy ¶w. o godz. 7.30, nastêpnie spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia Maryja w dolnym ko¶ciele.

W nastêpn± niedzielê o godz. 17.00 w naszym ko¶ciele katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

W nastêpn± niedzielê podczas wszystkich Mszy ¶w. po¶wiêcamy chleb i wodê ku czci ¶w. Agaty, Dziewicy i Mêczennicy.

W nastêpn± niedzielê podczas Mszy ¶w. o godz. 9.30 po¶wiêcenie ksi±¿eczek do nabo¿eñstwa dla uczniów klas trzecich szkó³ podstawowych.

Dzisiaj mo¿emy nabywaæ ¶wiece gromniczne (cena 5 z³. dwóch ¶wiec).

W nastêpn± niedzielê ofiary na tacê na Fundusz Remontowo-Budowlany Archidiecezji Bia³ostockiej.

W niedzielê (12.02) w naszym ko¶ciele o godz. 18.00 Msza ¶w. z modlitw± o uzdrowienie. Zapraszamy.

Kolêda czyli wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
poniedzia³ek (od godz. 16.00) – (30.01.2017) – ul. Wysoko Stoczek 15A, 15B i 15;
wtorek (od godz. 16.00) – (31.012017) – ul. Ko³³±taja 7, 9, 11 i 13;
¶roda (od godz. 16.00) -(1.02.2017) – ul. Ko³³±taja 15, 17, 19 i 24;
czwartek (2.02.2017) – nie ma kolêdy;
pi±tek (3.02.2017) – nie ma kolêdy;
sobota (od godz. 10.00) – (4.02.2017) – ul. Ko³³±taja 28, 30, 32 i 36.
Przypominamy, ¿e przygotowali¶my z okazji kolêdy obrazki Chrystusa Króla z modlitw± intronizacyjn±, któr± prosimy odmawiaæ we wspólnocie rodzinnej ka¿dego pi±tku, kiedy to Chrystus zakrólowa³ z wysoko¶ci krzy¿a. Nowe rodziny, które przyby³y do naszej parafii, serdecznie je witamy i prosimy o zapisywanie siê do naszej parafii.
Podczas kolêdy kancelaria nieczynna po po³udniu od 16.00 do 18.00, tak¿e we wtorek od godz. 9.00 do 10.00.
W naszych mieszkaniach na czas kolêdy niech bêdzie na stole krzy¿, zapalone ¶wiece, woda ¶wiêcona (je¶li jej nie ma, ksi±dz po¶wiêci wodê), Pismo ¦wiête i zeszyty od religii. Prosimy o pomoc, aby¶my mogli wykoñczyæ w tym roku nasz± plebaniê i wykonaæ dêbowe ³awki do ko¶cio³a.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)