Og³oszenia Duszpasterskie 20160612

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20160612

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 11 niedziela zwyk³a. Nabo¿eñstwo czerwcowe codziennie po Mszy ¶w. o godz. 18.00. Zapraszamy do udzia³u.

Dzisiaj w naszym ko¶ciele o godz. 12.30 Mszê ¶w. odprawi nowo wy¶wiêcony Ks. Jaros³aw Kalinowski (rodem z Wilna, absolwent Bia³ostockiego Seminarium Duchownego) i bezpo¶rednio po Mszy ¶w. udzieli nam prymicyjnego b³ogos³awieñstwa.

W dzisiejsz± niedzielê w naszym ko¶ciele o godz. 17.00 modlitwy do Mi³osierdzia Bo¿ego wraz z katechez±.

Wspomnienie ¶w. Antoniego z Padwy, Kap³ana i Doktora Ko¶cio³a (13.06).

Wspomnienie b³. Micha³a Kozala, Biskupa i Mêczennika (14.06).

Wspomnienie b³. Jolanty, Zakonnicy (15.06).

Wspomnienie ¶w. Alberta Chmielowskiego, Zakonnika (16.06).

W poniedzia³ek (13.06) po Mszy ¶w. o godz. 18.00 i Nabo¿eñstwie Czerwcowym Nabo¿eñstwo Fatimskie.

Pan Jan Sawicki, prezes firmy JAZBUD, ofiarowa³ naszej parafii na budowê plebanii 20 tys. z³. Kupili¶my za tê kwotê styropian do ocieplenia zewnêtrznego ¶cian plebanii. Bardzo serdecznie dziêkujemy Panu Janowi za ten dar, który w minionych latach w znacz±cy sposób wielokrotnie wspomaga³ finansowo zarówno budowê naszego ko¶cio³a jak równie¿ jego wykoñczenie.

W ostatnich tygodniach na plebanii by³y wykonywane prace elektryczne na zewnêtrznych ¶cianach budynku (o¶wietlenie ¶cian zewnêtrznych oraz instalacja odgromowa). Niebawem przystêpujemy do wykonania ocieplenia ¶cian budynku.

Bardzo dziêkujê za modlitwy w mojej intencji, ¿yczenia i prezenty z racji 45 rocznicy moich ¶wiêceñ kap³añskich.

Jestem bardzo wdziêczny za pracê przy plebanii (sprz±tanie placu i wniesienie styropianu) Panom: Bogdanowi Wasilewskiemu, Darkowi Koronkiewiczowi, Mariuszowi Anuszkiewiczowi i jego synom: Marcelowi i Franciszkowi, Adamowi Urbanowi, Wac³awowi Ho³owni, Karolowi Mozolewskiemu, Miros³awowi Pop³awskiemu, Panu Grzegorzowi, Panu Antoniemu i innym osobom. Dziêkujê te¿ Marcinowi Mosiejowi, ministrantowi, za ¶ciêcie trawy wokó³ plebanii.

Serdecznie dziêkuje naszym Parafianom, Pañstwu Barbarze i Henrykowi Rutkowskim za ofiarowanie do naszego ko¶cio³a piêknego chodnika (dywanu) oraz dywanów przed o³tarzem, ambon± i dywaników przy czterech konfesjona³ach. Jest to dar dla upamiêtnienia ich z³otego jubileuszu ma³¿eñstwa.

Ko¶cielna organizacja Ko¶ció³ w Potrzebie prosi nas o pomoc misjom przez zbiórkê tzw. elektro¶mieci, np. stare lodówki, pralki, inny sprzêt agd, stare komputery itp. Prosimy o ich z³o¿enie we wtorek 14 czerwca 2016 r. na placu z ty³u ko¶cio³a do godz. 12.00. O tej godzinie ten sprzêt bêdzie odebrany.

Otrzymali¶my du¿± ilo¶æ katolickiej gazety ewangelizacyjnej Dobre Nowiny. Zachêcam do lektury. We¼my za darmo.

W nastêpn± niedzielê (19.06) w naszym ko¶ciele podczas Mszy ¶w. o godz. 8.00 bêdzie ¶piewa³ chór z parafii ¶w. Wojciecha w Trzebownicku (diecezja rzeszowska).

W nastêpn± niedzielê ofiary na tacê na nasz± plebaniê.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)