Og³oszenia Duszpasterskie 20160508

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20160508

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj siódma niedziela wielkanocna – Uroczysto¶æ Wniebowst±pienia Pañskiego.

Dzisiaj uroczysto¶æ Pierwszej Komunii ¶w.
– o godz. 11.00 dzieci naszej parafii z Zespo³u Szkó³ Integracyjnych imienia ¶w. Jana Paw³a II i z innych szkó³;
– o godz. 12.30 dzieci ze szko³y spo³ecznej.
Bia³y Tydzieñ od poniedzia³ku do pi±tku, codziennie od godz. 18.00.

Dzisiaj, w drug± niedzielê miesi±ca, o godz. 17.00 spotkanie osób modl±cych siê do Mi³osierdzia Bo¿ego po³±czone z katechez±.

Trwa kurs przedma³¿eñski w naszym ko¶ciele – przez piêæ niedziel.
Dzisiaj, po Mszy ¶w. o godz. 18.00 i nabo¿eñstwie majowym, Pañstwo Krystyna i Wojciech Kucerowowie bêdz± mówiæ na temat: Mi³o¶æ ma³¿eñska i jej rozwój. Spotkanie odbêdzie siê w górnym ko¶ciele.
W nastêpn± niedzielê Pani mgr Bo¿ena Tarasiewicz, Archidiecezjalna Doradczyni Rodzinna i Mediator, bêdzie mówiæ O odpowiedzialnym rodzicielstwie. Spotkanie w dolnym ko¶ciele. We¼my co¶ cieplejszego ze sob±.

W nastêpn± niedzielê uroczysto¶æ Zes³ania Ducha ¦wiêtego i zakoñczenie liturgicznego okresu wielkanocnego.
W sobotê po Mszy ¶w. o godz. 18.00 i nabo¿eñstwie majowym Wigilia modlitewna przed Zes³aniem Ducha ¦wiêtego. Zapraszamy.

Uroczysto¶æ ¶w. Stanis³awa, Biskupa i Mêczennika, G³ównego Patrona Polski (9.08).

Wspomnienie NMP Fatimskiej (pi±tek – 13.05). U nas Nabo¿eñstwo Fatimskie po Mszy ¶w. o godz. 18.00 i majowym.

¦wiêto sw. Macieja, Aposto³a (14.05).

Nabo¿eñstwo majowe (ogólnoparafialne) w naszym ko¶ciele po Mszy ¶w. o godz. 18.00, natomiast dla m³odzie¿y w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi±tki o godz. 19.30. Zapraszamy do udzia³u w ko¶ciele lub do odmawiania Litanii Loretañskiej w gronie rodziny, gdy nie mo¿emy byæ w ko¶ciele

W niedzielê i poniedzia³ek (22 i 23 maja 2016 r.) biskup Henryk Ciereszko bêdzie wizytowa³ nasz± parafiê.
Proszê liderów poszczególnych grup formacyjnych naszej parafii o przygotowanie na pi¶mie sprawozdania z dzia³alno¶ci swojej wspólnoty.
Porz±dek niedzielny Mszy ¶w. Po Mszy ¶w. o godz. 8.00 w dolnym ko¶ciele sprawozdanie sk³adane Ks. Biskupowi z dzia³alno¶ci poszczególnych wspólnot.
W czasie Mszy ¶w. o godz. 11.00 Ks. Biskup udzieli sakramentu chrztu, a o godz. 12.30 bierzmowania. Ks. Biskup odwiedzi rodziny, z których wywodz± sie ksiê¿a i siostry zakonne oraz chorych. Natomiast w poniedzia³ek (23.05) odwiedzi przedszkole i nasza szko³ê.

Ks. Wojciech ma jeszcze trzy wolne miejsca na pielgrzymkê do sanktuariów Hiszpanii i Portugalii.

W nastêpn± niedzielê ofiary sk³adane na tacê przeznaczmy na nasza plebanie. Czynimy tak raz w miesi±cu, sp³acamy kredyt.

W nastêpn± niedzielê w czasie Mszy ¶w. o godz. 9.30 rocznica Pierwszej Komunii ¶w. Spowied¼ dzieci i rodziców w sobotê (14.05) o godz. 10.00.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)