Og³oszenia Duszpasterskie 20160501

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20160501

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 6 niedziela wielkanocna.

Trwa w naszym ko¶ciele kurs przedma³¿eñski (zaplanowanych zosta³o piêæ
niedzielnych spotkañ).
Dzisiaj po Mszy ¶w. o godz. 18.00 i po nabo¿eñstwie majowym Pani Ma³gorzata Piotrowska, pracownik Caritas Archidiecezji Bia³ostockiej, wyg³osi konferencjê na temat: Profilaktyka uzale¿nieñ i
wspó³uzale¿nieñ. Spotkanie w dolnym ko¶ciele.
W nastêpn± niedzielê Pañstwo Krystyna i Wojciech Kucerowowie bêd± mówiæ na temat: Mi³o¶æ ma³¿eñska i jej rozwój.

Dzisiaj po Mszy ¶w. o godz. 12.30 Ró¿aniec z rozwa¿aniami dla Kó³ ¯ywego Ró¿añca i wszystkich chêtnych.

W dzisiejsza niedzielê katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych o godz.
17.00. Spotkanie wyj±tkowo w kancelarii, wej¶cie od ty³u ko¶cio³a.

Nabo¿eñstwo majowe (ogólnoparafialne) w naszym ko¶ciele po Mszy ¶w. o godz.
18.00,
natomiast dla m³odzie¿y w poniedzia³ki, wtorki, czwartki i pi±tki o godz. 19.30.
Pocz±tek nabo¿eñstwa dla m³odzie¿y ju¿ w najbli¿szy poniedzia³ek.
Zapraszamy do udzia³u w ko¶ciele lub do odmawiania Litanii Loretañskiej w gronie rodziny, gdy nie mo¿emy byæ w ko¶ciele.
18.00,

Wspomnienie ¶w. Atanazego, Biskupa i Doktora Ko¶cio³a (2.05).

Uroczysto¶æ NMP, Królowej Polski we wtorek (3.05). W naszym ko¶ciele porz±dek Mszy ¶w. niedzielny. Zapraszamy do udzia³u.

Wspomnienie ¶w. Floriana, Mêczennika (4.05).

¦wiêto ¶w. Aposto³ów Filipa i Jakuba (6.05).

Dzieñ modlitwy o powo³ania kap³añskie i zakonne w pierwszy czwartek miesi±ca. Nabo¿eñstwo powo³aniowe razem z majowym.

Nabo¿eñstwo w pierwszy pi±tek do Naj¶wiêtszego Serca Pana Jezusa po Mszy ¶w. o godz. 7.30. Spowiadamy podczas Mszy ¶w. porannych i od godz. 17.00.

Nabo¿eñstwo ku czci Niepokalanego Serca NMP w pierwsz± sobotê po Mszy ¶w. o godz. 7.30, nastêpnie spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia Maryja w dolnym ko¶ciele wraz z katechez±.

Dni modlitw o dobre urodzaje oraz za kraje g³oduj±ce w poniedzia³ek, wtorek i ¶rodê przed Wniebowst±pieniem Pañskim.

Nowenna przed uroczysto¶ci± Zes³ania Ducha ¦wiêtego (od pi±tku – 6 maja) razem z nabo¿eñstwem majowym. Za udzia³ w Nowennie mo¿na otrzymaæ odpust zupe³ny.

W nastêpn± niedzielê uroczysto¶æ Wniebowst±pienia Pañskiego. Jest to dzieñ Pierwszej Komunii ¶w. dzieci.
O godz. 11.00 Komunia ¶w. dzieci z Zespo³u Szkó³ Integracyjnych im. ¶w. Jana Paw³a II,
a o godz. 12.30 dla dzieci ze szko³y spo³ecznej (ul. Narewska).
Spowied¼ dzieci, rodziców i wszystkich chêtnych w sobotê (7.05) o godz. 10.00. Zaprosimy do pomocy w spowiadaniu ksiê¿y spoza naszej parafii.

Jeszcze dzisiaj zbieramy podpisy w sprawie ca³kowitego zakazu aborcji w naszej Ojczy¼nie.

W niedzielê i poniedzia³ek (22 i 23 maja 2016 r.) biskup Henryk Ciereszko bêdzie wizytowa³ nasz± parafiê.
Proszê liderów poszczególnych grup formacyjnych naszej parafii o przygotowanie na pi¶mie sprawozdania z dzia³alno¶ci swojej wspólnoty.

Serdecznie dziêkujê Panu Wac³awowi Ho³owni z parafii ¶w. Jadwigi Królowej w Bia³ymstoku za bezinteresown± naprawê schodów przed naszym ko¶cio³em.

Dzisiaj 1 maja – II bieg: O puchar Ksiêdza Proboszcza naszej parafii zorganizowany przez Ks. Wojciecha. Rozpoczêcie biegu o godz. 15.00 przy naszym ko¶ciele.
Na mecie przed ko¶cio³em – puchary i niespodzianki.

Ró¿añcowa papieska intencja misyjna na maj 2016: Aby w rodzinach, wspólnotach i grupach rozpowszechnia³ siê zwyczaj odmawiania modlitwy ró¿añcowej w intencji ewangelizacji i pokoju.

Ró¿añcowa papieska intencja ogólna na maj 2016: Aby we wszystkich krajach ¶wiata kobiety by³y powa¿ane i szanowane, a ich niezast±piony wk³ad w ¿ycie spo³eczne by³ doceniany.

Jest majowe czasopismo Drogi Mi³osierdzia i m³odzie¿owe Mi³ujcie siê, ciekawe artyku³y, zachêcam do lektury.

¦wiêto Flagi Rzeczypospolitej jutro, w poniedzia³ek (2.05). Prosimy o wywieszenie naszej polskiej, narodowej flagi w poniedzia³ek i we wtorek (2 i 3 maja).

Pielgrzymka autokarowa do ¦wiêtej Lipki, Gietrzwa³du, Dobrego Miasta, G³otowa, Lidzbarka Warmiñskiego i Stoczka Warmiñskiego w poniedzia³ek i wtorek (2 i 3 maja).
Wyjazd w poniedzia³ek o godz. 7.00 przy naszym ko¶ciele.
W sobote 7 maj 2016 wyruszy XXIII Piesza Pielgrzymka Mê¿czyzn do Sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia w Krypnie. Pielgrzymka wyruszy z bia³ostockiej katedry w sobotê 7 maja o godz. 7.30. Ukoronowaniem p±tniczej wêdrówki bêdzie uroczysta Msza ¶w. celebrowana w Krypnie o godz. 18.00.
Zapisy organizowane s± na trasie. Chêtni z naszej parafii bêd± mogli do³±czyæ do pielgrzymki w okolicach skrzy¿owania ulic: Konstytucji 3 maja i Antoniuk Fabryczny.
Istnieje tak¿e mo¿liwo¶æ zapisania siê na autokar powrotny.
O szczegó³y proszê pytaæ naszych ksiê¿y w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)