Og³oszenia Duszpasterskie 20160717

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20160717

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 16 niedziela zwyk³a.

W lipcu i sierpniu w naszym ko¶ciele Msze ¶w. w niedziele o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 18.00 (nie ma Mszy ¶w. o godz. 12.30), a w dni powszednie o godz. 6.30 i 18.00.

Dzisiaj w naszym ko¶ciele o godz. 17.00 modlitwy w intencji Intronizacji Naj¶wiêtszego Serca Jezusowego wraz z katechez±, w nastêpn± niedzielê modlitwy do Mi³osierdzia Bo¿ego. Zapraszamy.

Wspomnienie b³. Czes³awa, Kap³ana (20.07).

¦wiêto ¶w. Marii Magdaleny, Aposto³ki Aposto³ów (22.07).

¦wiêto ¶w. Brygidy, Zakonnicy, Patronki Europy (23.07).

M³odzie¿ z W³och, pielgrzymuj±ca na ¦wiatowe Dni M³odzie¿y, przybêdzie do naszej parafii wraz z Ks. Tomaszem Gr±dzkim we ¶rodê (20.07). Bli¿sze informacje u Ks. Micha³a.

Stowarzyszenie Aktiv Medica zaprasza nas na warsztaty zdrowego trybu ¿ycia, jak mamy dbaæ o swój krêgos³up i ³agodziæ jego ból oraz jak zapewniæ g³êbokie odprê¿enie zmêczonym i napiêtym miê¶niom. Przewidziane s± bezp³atne upominki. Spotkania w trzech turach w Bia³ymstoku, hotel Podlasie, ul. 42 Pu³ku Piechoty 6 (dawniej ul. 27 Lipca) – we czwartek. 21 lipca 2016, o godz. 11.00, 15.00 i 18.00.

Dziêkujê za ofiary dzisiaj sk³adane na tacê na nasz± plebaniê oraz na konto parafii, w kancelarii i za wszelk± ¿yczliwo¶æ i pomoc. Trwaj± prace ocieplenia zewnêtrznego budynku plebanii – wykonywane s± elewacje.

W dniach 30.07-12.08.2016 odbêdzie siê 30 Bia³ostocka Piesza Pielgrzymka na Jasn± Górê. Mo¿emy zapisywaæ siê do Z³otej Grupy, ofiarowuj±c nasz± modlitwê w intencji Pielgrzymki oraz prosz±c pielgrzymów o modlitwê w naszej intencji. Zapisy do 29.07.2016.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)