Og³oszenia Duszpasterskie 20160410

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20160410

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 3 Niedziela Wielkanocna.

Dzisiaj o godz. 9.30 Msza ¶w. dla uczniów klas drugich szko³y podstawowej i ich rodziców.

Dzisiaj Msza ¶w. o godz. 12.30 dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum oraz ich rodziców.

W dzisiejsz± niedzielê w naszym ko¶ciele o godz. 17.00 modlitwy do Mi³osierdzia Bo¿ego wraz z katechez±.

Dzisiaj szósta rocznica Katastrofy Smoleñskiej. Modlimy sie za wszystkich, którzy zginêli w tej katastrofie oraz za nasz± Ojczyznê.

Dzieñ naszej modlitewnej Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej (13.04).

W najbli¿szy pi±tek (15.04) o godz. 15.00 zgromadzimy siê przy pomniku Jezusa Mi³osiernego, aby modliæ siê z okazji 1050 chrztu Polski w intencji naszej Ojczyzny, a tak¿e o poszanowanie ludzkiego ¿ycia od poczêcia do naturalnej ¶mierci. Serdecznie zapraszamy do udzia³u. Tak te¿ uczyni wielu mieszkañców Bia³egostoku.

Mamy w naszym ko¶ciele obraz ¶w. Jana Paw³a II. Wykona³a go moja siostra Anna Kalinowska.

Dzisiaj ofiary do puszek na leki dla chorych dzieci z Hospicjum domowego w Bia³ymstoku. Bardzo dziêkujê.

W nastêpn± niedzielê ofiary na tacê przeznaczmy na nasz± plebaniê. Czynimy tak raz w miesi±cu.
Zaplanowali¶my w tym roku wykoñczyæ budynek plebanii z zewn±trz, tzn. ociepliæ, otynkowaæ, zawiesiæ rynny, obudowaæ okna w przyziemiu.
Planowany koszt tych prac ok. 130000 z³. Prace rozpoczn± siê na prze³omie czerwca i lipca tego roku. Sukcesywnie bêdziemy tak¿e prowadziæ prace wykoñczeniowe wewn±trz budynku.

Zapisujemy na pielgrzymkê autokarow± do Gietrzwa³du i ¦wiêtej Lipki w dniach 2-3 maja 2016 r. Koszt 140 z³.
Wszelkie informacje u organizatorki tego wyjazdu Pani Janiny Amielañczyk kom.663 638 551.

Dzisiaj w czasie mszy o godzinie 18.00 wyst±pi chór z parafii Zwiastowania Naj¶wiêtszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Ko¶cielnym pod dyrekcj± Pani Ma³gorzaty Trojanowskiej.
Chór Cantate Domino wykona tak¿e trzy utwory po mszy.
Koncert odbywa siê w ramach XIII Podlaskiego Festiwalu Wielkanocnego.
Organizatorem koncertu jest impresariat muzyczny Pro Art.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)