Og³oszenia Duszpasterskie 20160403

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20160403

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj Niedziela Przewodnia – ¦wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego.

W dzisiejsz± niedzielê Abp Edward Ozorowski, Metropolita Bia³ostocki, odprawi o godz. 15.00 w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia Mszê ¶w. Na tê Mszê ¶w. przybêd± pielgrzymki piesze z bia³ostockich parafii. O godz. 12.00 wyruszy pielgrzymka z ko¶cio³a Przemienienia Pañskiego w Starosielcach. Oko³o godz. 13.00 mo¿emy przy³±czyæ siê do tej pielgrzymki przy skrzy¿owaniu Alei Jana Paw³a II i Alei Konstytucji 3 Maja, czyli w pobli¿u naszego ko¶cio³a.

Dzisiaj o godz. 9.30 Msza ¶w. dla uczniów klas pierwszych szko³y podstawowej i ich rodziców.

Dzisiaj po Mszy ¶w. o godz. 12.30 Ró¿aniec z rozwa¿aniami dla Kó³ ¯ywego Ró¿añca i wszystkich chêtnych.

W dzisiejsz± niedzielê w naszym ko¶ciele o godz. 17.00 katecheza chrzcielna dla. rodziców i chrzestnych.

Dzisiaj po Mszy ¶w. o godz. 18.00 w naszym ko¶ciele kolejne, jedenaste spotkanie uczestników Seminarium Odnowy Wiary.
Wyg³oszê konferencjê na temat wspólnoty. Zapraszamy.

W dzisiejsz± niedzielê rozpoczyna siê 72. Tydzieñ Mi³osierdzia pod has³em: Mi³osierni jak Ojciec. Dzisiaj ofiary do puszek na Caritas archidiecezjaln±.

Jutro (4.04) Uroczysto¶æ Zwiastowania Pañskiego – Dzieñ ¦wiêto¶ci ¯ycia. Mo¿emy odnowiæ swój udzia³ w dziele Duchowej Adopcji Dziecka Poczêtego lub do niego przyst±piæ. Msze ¶w. w naszym ko¶ciele o godz. 6.30, 10.00, 16.30 i 18.00. Zapraszamy. Kancelaria nieczynna.

Dzieñ modlitwy o powo³ania kap³añskie i zakonne w pierwszy czwartek miesi±ca. Nabo¿eñstwo po Mszy ¶w. o godz. 7.30.

We czwartek (7.04) Abp Edward Ozorowski, Metropolita Bia³ostocki, odprawi w naszym ko¶ciele Mszê ¶w. o godz. 18.00, a homiliê wyg³osi Ks. Krzysztof Kralka, ze zgromadzenia ksiê¿y pallotynów.
Nast±pi zawi±zanie wspólnoty Przyjaciele Oblubieñca w naszej parafii.
Ks. Arcybiskup po¶wiêci te¿ pami±tkow± tablicê z konsekracji naszego ko¶cio³a.

Jest kwietniowe czasopismo Drogi Mi³osierdzia, ciekawe artyku³y, zachêcam do lektury.

W nastêpn± niedzielê ofiary do puszek na Domowe Hospicjum Dzieci w Bia³ymstoku.

Ró¿añcowa papieska intencja misyjna na kwiecieñ 2016: Aby chrze¶cijanie w Afryce ¶wiadczyli o mi³o¶ci i wierze w Jezusa Chrystusa po¶ród konfliktów polityczno-religijnych.

Ró¿añcowa papieska intencja ogólna na kwiecieñ 2016: Aby drobni w³a¶ciciele rolni otrzymywali sprawiedliwe wynagrodzenie za swoj± cenn± pracê.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)