Og³oszenia Duszpasterskie 20160327

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20160327

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego. U nas uroczysto¶æ tytu³u ko¶cio³a, czyli odpustowa. Porz±dek Mszy ¶w. niedzielny. Nie ma tylko Mszy ¶w. o godz. 8.00.

Prosimy przyj±æ nasze serdeczne ¿yczenia.
¦w. Jan Chryzostom mówi³:
“¶wiêcimy to ¶wiêto najwiêksze i najs³awniejsze, w którym Pan powsta³ z martwych, ¶wiêcimy je w rado¶ci i pobo¿no¶ci.
Pan bowiem z martwych wskrzesi³ z sob± ¶wiat ca³y, rozerwa³ wiêzy ¶mierci”.
Niech wiêc Zmartwychwsta³y Chrystus i wielkanocne prze¿ywanie Jego zwyciêstwa nad ¶mierci±, umacnia ufno¶æ w ogrom Bo¿ego Mi³osierdzia, nios±c rado¶æ i pokój.
¯yczymy te¿ Bo¿ego pokoju, zdrowia i pomy¶lno¶ci oraz tego, aby nasze rodziny by³y silne obecno¶ci± w¶ród nas Zmartwychwsta³ego Pana.

Otrzymali¶my ¿yczenia od Pana Wojewody Podlaskiego,
Pana Prezydenta Bia³egostoku, Pana pos³a Dariusza Piontkowskiego,
Ks. Kazimierza Konkola ze Stowarzyszenia “Droga”,
Przewodnicz±cego Solidarno¶ci Region Bia³ystok.
Pozdrowi³ nasz± parafiê i podziêkowa³ za udzia³ w ratowaniu polskich lasów Pan minister prof. Jan Szyszko.
Swoje ¿yczenia i pozdrowienia przesy³a nam Ks. Tomasz z Italii. W ka¿d± niedzielê odprawia Mszê ¶w. za nasz± parafiê wraz nami ksiê¿mi.

Uroczysto¶æ wielkanocn± obchodzi siê przez osiem dni (oktawa). Jutro drugi dzieñ Wielkanocny – porz±dek Mszy ¶w. niedzielny. Ofiary sk³adane na tacê – na KUL.

W nastêpn± niedzielê (Przewodni±) ¦wiêto Mi³osierdzia Bo¿ego. Rozpoczyna siê te¿ w nastêpn± niedzielê Tydzieñ Mi³osierdzia. Ofiary do puszek – na Caritas Archidiecezjaln±. Kolejne spotkanie uczestników Seminarium Odnowy Wiary po Mszy ¶w. o godz. 18.00.

W nastêpn± niedzielê Abp Edward Ozorowski, Metropolita Bia³ostocki, odprawi o godz. 15.00 w Sanktuarium Bo¿ego Mi³osierdzia Mszê ¶w. Na tê Mszê ¶w. przybêd± pielgrzymki piesze z bia³ostockich parafii. O godz. 12.00 wyruszy pielgrzymka z ko¶cio³a Przemienia Pañskiego w Starosielcach. Oko³o godz. 13.00 mo¿emy przy³±czyæ sie do tej pielgrzymki przy skrzy¿owaniu Alei Jana Paw³a II i Alei Konstytucji 3 Maja, czyli w pobli¿u naszego ko¶cio³a.

Dziêkujê za ofiarowanych na kwiaty do Ciemnicy i Bo¿ego Grobu 1390 z³. Wydali¶my 1175,66 z³. (pozosta³± kwotê przeznaczymy na kwiaty do ko¶cio³a w pó¼niejszym terminie) oraz za produkty ¿ywno¶ciowe i s³odycze (ze szko³y im. Jana Paw³a II ofiarowano 310 kg. produktów), z których przygotowano 45 podwójnych paczek (jedna – to s³odycze, a druga – produkty ¿ywno¶ciowe).

W Niedzielê Palmow± ofiarowali¶my na tacê na nasz± plebaniê 8882,87 z³ i 1 euro. By³a to jak dotychczas najwiêksza kwota. Bardzo dziêkujê.

Jestem wdziêczny ministrantom (szczególnie Markowi), ich opiekunkowi ks.Micha³owi, scholi, Panu Darkowi – zakrystianowi, naszym Ksiê¿om, bia³ej procesji i Wam, Kochani, za czynny i liczny udzia³ w liturgii Triduum Paschalnego.

Nabo¿eñstwo do Naj¶wiêtszego Serca Pana Jezusa w pierwszy pi±tek po Mszy ¶w. o godz. 18.00. Nie ma postu. Spowiadamy podczas Mszy ¶w. porannych i od godz. 17.00.

Nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca NMP w pierwsz± sobotê po Mszy ¶w. o godz. 7.30. Nastêpnie spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia Maryja wraz z katechez±.

Dziêkujê Ko³om ¯ywego Ró¿añca za ofiarowane do naszego Ko¶cio³a piêkne o³tarzowe obrusy wielkanocne.

Dziêkujê naszym parafianom obecnym w Wielki Czwartek w ko¶ciele za piêkny ornat z wizerunkiem Zmartwychwsta³ego zakupiony z czê¶ci czwartkowej tacy.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)