¯yczenia Wielkanocne

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – ¯yczenia Wielkanocne

Zmartwychwsta³ Pan! Alleluja!

Wielkanoc to wielkie ¶wiêta ¿ycia.
Zmartwychwstanie to pokonanie ¶mierci, przetarcie drogi od ¶mierci do ¿ycia.
Niech Chrystus zago¶ci w sercu ka¿dego z Was, drodzy parafianie, i nape³ni je pokojem, nadziej± i mi³o¶ci±, aby¶cie czuli Jego blisko¶æ ka¿dego dnia i w ka¿dym momencie ¿ycia.

¯yczymy Wam, aby¶cie w ciszy i mocy tego ¶wi±tecznego czasu spotkali Chrystusa Zmartwychwsta³ego – ¿ywego – który odnowi i upiêkszy Wasze ¿ycie, doda si³ do pokonywania lêków, problemów i zmartwieñ.

¯yczymy, aby¶cie pod±¿ali przetart± przez Chrystusa drog±
– od nieczu³o¶ci i zobojêtnienia do wspó³czucia,
od wrogo¶ci do braterstwa,
od bezsensu do sensu,
od konfliktu do pojednania

Prosimy przyj±æ nasze
serdeczne ¿yczenia. Sw. Jan Chryzostom mówi³: “¶wiêcimy to ¶wiêto
najwiêksze i najs³awniejsze, w którym Pan powsta³ z martwych, ¶wiêcimy
je w rado¶ci i pobo¿no¶ci. Pan bowiem z martwych wskrzesi³ z sob± ¶wiat
ca³y, rozerwa³ wiêzy ¶mierci”. Niech wiêc Zmartwychwsta³y Chrystus i
wielkanocne prze¿ywanie Jego zwyciêstwa nad ¶mierci±, umacnia ufno¶æ w
ogrom Bo¿ego Mi³osierdzia, nios±c rado¶æ i pokój. ¯yczymy te¿ Bo¿ego
pokoju, zdrowia i pomy¶lno¶ci oraz tego, aby nasze rodziny by³y silne
obecno¶ci± w¶ród nas Zmartwychwsta³ego Pana.