Najlepsza Liturgiczna S³u¿ba O³tarza 2016 – to Minitranci Parafii Zmartwychwstania Pañskiego

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Najlepsza Liturgiczna S³u¿ba O³tarza 2016 – to Minitranci Parafii Zmartwychwstania Pañskiego

24-03-2016 Wielki Czwartek okaza³ siê bardzo udanym dniem dla reprezentacji ministrantów naszej parafii.

Zajêli ono czo³owe miejsca (nie po raz pierwszy !) w corocznej rywalizacji diecezjalnego konkursu z zakresu Wiedzy Lliturgicznej.