Og³oszenia Duszpasterskie 20160110

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20160110

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 1 niedziela zwyk³a. ¦wiêto Chrztu Pañskiego. Zakoñczenie liturgicznego okresu Narodzenia Pañskiego, chocia¿ kolêdy ¶piewamy tradycyjnie do 2 lutego w³±cznie.

Dzisiaj o godz. 9.30 Msza ¶w. dla uczniów klas drugich szko³y podstawowej i ich rodziców.

Dzisiaj o godz. 12.30 Msza ¶w. dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum i ich rodziców.

W dzisiejsz± niedzielê w naszym ko¶ciele o godz. 17.00 modlitwy do Mi³osierdzia Bo¿ego wraz z katechez±.

Dzisiaj po Mszy ¶w. o godz. 18.00 w naszym ko¶ciele rozpoczyna siê Seminarium Odnowy Wiary. Zapraszamy.

Kolêda w tym tygodniu: od poniedzia³ku do pi±tku od godz. 16.00.
poniedzia³ek – 11 stycznia 2016 – ul. Ko³³±taja 26 i Swobodna 28 i 29;
wtorek – 12 stycznia – ul. Swobodna 30 i 32;
¶roda – 13 stycznia – ul. Swobodna 33 i 36;
czwartek – 14 stycznia – ul. Swobodna 34;
pi±tek – 15 stycznia – ul. Swobodna 35, 37 i 39;
sobota – 16 stycznia – od godz. 10.00 – ul. Swobodna 41, 54 i 56.
W czasie kolêdy kancelaria czynna tylko rano od godz. 9.00 do 10.00, nieczynna wieczorem.
Jest Msza ¶w. wieczorna o godz. 18.00.

Zapraszamy do udzia³u w pielgrzymce do sanktuariów Portugalii i Hiszpanii (6- 13.07.2016). Koszt -3200 z³.

Odpust cz±stkowy polega na cz±stkowym darowaniu kary doczesnej za grzechy ju¿ w konfesjonale odpuszczone, czyli jeste¶my w stanie ³aski u¶wiêcaj±cej. Taki odpust mo¿na ofiarowaæ za siebie lub za kogo¶ z naszych zmar³ych (za jedn± osobê). Modlimy siê te¿ dowolna modlitw± w intencjach Ojca ¦wiêtego, np. Ojcze nasz, Zdrowa¶ Maryjo i Wierzê w Boga. Co trzeba czyniæ, np. wykonywaæ swoje obowi±zki i znosiæ przeciwno¶ci ¿yciowe z pokorn± ufno¶ci± kierowan± ku Bogu, do³±czaj±c jakie¶ pobo¿ne wezwanie, np. Jezu, ufam Tobie; kierowaæ siê duchem wiary, ofiarowuj±c Bogu siebie lub przeznaczaj±c swoje dobra w duchu mi³osierdzia siostrom i braciom znajduj±cym siê w potrzebie; w duchu pokuty powstrzymaæ siê dobrowolnie od rzeczy godziwej i mi³ej dla mnie. Praktyki, dziêki którym mo¿na otrzymaæ odpust cz±stkowy: pobo¿ne u¿ywanie porzedmiotów kultu (krzy¿a, ró¿añca, szkaplerza, medalików; odmówienie modlitw, np. Anio³ Pañski, modlitwa ¶w. Bernarda, Królowo Nieba, Pod Twoj± obronê; Wierzê w Boga, akty strzeliste: Bo¿e choæ Ciê nie pojmujê, Ach ¿a³ujê, Ufam Tobie; Litania do Wszystkich ¦wiêtych lub do Serca Pana Jezusa albo o Naj¶wiêtszym Imieniu Jezus lub do Krwi Przenajdro¿szej albo Loretañska lub do ¶w. Józefa. Mo¿e te¿ byæ modlitwa my¶lna (rozmy¶lanie), ofiarowanie Komunii ¶w. duchowej. Odpust cz±stkowy mo¿na uzyskaæ kilkakrotnie w ci±gu dnia.

Prosimy o wstêpowanie do Ró¿y pw. ¶w. Jana Paw³a II

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)