Og³oszenia Duszpasterskie 20151115

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20151115

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 33 niedziela zwyk³a.

Dzisiaj o godz. 9.30 Msza ¶w. dla uczniów klas trzecich szko³y podstawowej i ich rodziców, a o godz. 12.30 dla uczniów klas trzecich gimnazjum oraz ich rodziców. Zapraszamy.

W dzisiejsz± niedzielê modlitwy o Intronizacjê Naj¶wiêtszego Serca Pana Jezusa wraz z katechez± o godz. 16.00. Zapraszamy.

Dzisiaj po Mszy ¶w. o godz. 11.00 spotkanie Pañ Zelatorek K¯R w dolnym ko¶ciele. Zapraszamy.

Jutro, w poniedzia³ek (16.11) Uroczysto¶æ NMP Ostrobramskiej, Matki Mi³osierdzia, G³ównej Patronki Archidiecezji Bia³ostockiej. W naszym ko¶ciele Msze ¶w. o godz. 6.30, 10.00, 16.30 i 18.00. Kancelaria nieczynna.

Jutro 9 rocznica ingresu do archikatedry bia³ostockiej Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Bia³ostockiego. Modlimy siê za Ks. Arcybiskupa Metropolitê.

Wspomnienie ¶w. El¿biety Wêgierskiej (17.11).

Wspomnienie b³. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Mêczennicy (18.11). Patronki Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y.

Wspomnienie b³. Salomei, Dziewicy (19.11).

Wspomnienie ¶w. Rafa³a Kalinowskiego, Kap³ana (20.11).

Wspomnienie Ofiarowania Naj¶wiêtszej Maryi Panny (21.11).

W nastêpn± niedzielê Uroczysto¶æ Chrystusa, Króla Wszech¶wiata (22.11).

Mamy kalendarze seminaryjne, prawie 90 egzemplarzy. We¼my je za symboliczn± z³otówkê. Pomó¿my w ten sposób Seminarium. S± jeszcze jubileuszowe kalendarze naszej parafii.

W ubieg³± niedzielê (8.11) ofiarowali¶my na tacê na Seminarium Duchowne – 5039,42 PLN, za¶ do puszek na Ko¶ció³ prze¶ladowany – 1849,72 PLN – bardzo dziêkujê.

Dziêkujê za dzisiejsze ofiary na tacê na nasz± plebaniê, za ofiary sk³adane w kancelarii, zakrystii i na konto parafii, za wszelk± ¿yczliwo¶æ i pomoc.

W nastêpn± niedzielê ofiary na tacê na organizacjê ¦wiatowych Dni M³odzie¿y w Krakowie.

Zapraszamy do udzia³u w pielgrzymce do sanktuariów Portugalii i Hiszpanii (6- 13.07.2016). Koszt-3200 z³.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)