Og³oszenia Duszpasterskie 20151004

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20151004

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 27 niedziela zwyk³a.

Pa¼dziernikowe Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe w naszym ko¶ciele po Mszy ¶w. o godz. 18.00. Zapraszamy do udzia³u w nabo¿eñstwie doros³ych, dzieci i m³odzie¿ lub do modlitwy ró¿añcowej w gronie rodziny,

Dzisiaj w naszym ko¶ciele Msza ¶w. o godz. 9.30 dla uczniów klas pierwszych szko³y podstawowej. Dzisiaj ta Msza ¶w. z b³ogos³awieñstwem zwierz±t i ptaków domowych. Ró¿aniec dla dzieci po Mszy o godz. 9:30

W dzisiejsz± niedzielê po Mszy ¶w. o godz. 12.30 Ró¿aniec z rozwa¿aniami dla Kó³ ¯ywego Ró¿añca i wszystkich chêtnych.

Dzisiaj w naszym ko¶ciele o godz. 17.00 katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, których dzieci bêd± mia³y chrzest w pa¼dzierniku.

Wspomnienie ¶w. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy (5.10).

Wspomnienie Naj¶wiêtszej Maryi Panny Ró¿añcowej (7.10).

Wspomnienie b³. Wincenetgo Kad³ubka, Biskupa (9.10).

Wys³a³em do Watykanu 231 naszych podpisów w sprawie ratowania rodziny podczas rozpoczynaj±cego dzisiaj Synodu Biskupów. Bardzo dziêkujê, jak równie¿ jestem wdziêczny za ofiarowanych w ubieg³± niedzielê do puszek 873,02 z³. na remont spalonego mieszkania.

Dziêkujê za dzisiejsze ofiary do puszek na nasz± parafialn± Caritas.

Jest pa¼dziernikowe czasopismo Drogi Mi³osierdzia, ciekawe artyku³y, zachêcam do lektury.

Ks. Adam ze swoim bratem Szymonem przygotowali piêkny kalendarz naszej parafii na rok 2016. Jest on pami±tk± jubileuszowych misji i konsekracji naszego ko¶cio³a. Mo¿emy ju¿ dzisiaj zaopatrzyæ siê w ten piêkny kalendarz, a tak¿e podarowaæ naszym bliskim, znajomym.

Nasza parafia organizuje i zaprasza na 8. dniow± pielgrzymkê samolotow± do sanktuariów Portugalii i Hiszpanii. Pielgrzymka w dniach: 6-13 lipca 2016. Cena pielgrzymki 3200 z³. Informacje u Ks. Wojciecha, organizatora pielgrzymki lub na stronie internetowej parafii (tu szczegó³owy plan pielgrzymki).Prosimy o decyzjê do 28 pa¼dziernika 2015 i wp³acenie zaliczki w kwocie 300 z³. na zabukowanie samolotu, wtedy bêdzie taniej. Zapraszamy na pielgrzymkê naszych parafian i chêtne osoby spoza parafii.

Wczoraj odby³a siê pielgrzymka Kó³ ¯ywego Ró¿añca do Ró¿anegostoku. Bra³o w niej udzia³ 49 osób.

W nastêpn± niedzielê Msza ¶w. o godz. 9,30 dla dzieci klas drugich szko³y podstawowej, a godz. 12.30 dla uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum oraz ich rodziców.

W nastêpn± niedzielê ofiary do puszek na Fundusz Stypendialny Dzie³o Nowego Tysi±clecia im. ¶w. Jana Paw³a II. M³odzie¿ bêdzie rozprowadzaæ kremówki.

Zapisujemy na wypominki od 3 XI do 30 XI o godz. 17.15

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)