Og³oszenia Duszpasterskie 20150927

Informacja z: zmartwychwstania.pl – Og³oszenia Duszpasterskie 20150927

Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)

Dzisiaj 26 niedziela zwyk³a.

Pa¼dziernikowe Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe w naszym ko¶ciele po Mszy ¶w. o godz. 18.00. Zapraszamy do udzia³u w nabo¿eñstwie doros³ych, dzieci i m³odzie¿ lub do modlitwy ró¿añcowej w gronie rodziny.

Wspomnienie ¶w. Wac³awa, Mêczennika (28.09).

¦wiêto ¶w. Archanio³ów Micha³a, Gabriela i Rafa³a (29.09).
Jest to dzieñ imienin Ks. Micha³a.

Wspomnienie ¶w. Hieronima, Kap³ana i Doktora Ko¶cio³a (30.09).

Wspomnienie ¶w. Teresy od Dzieci±tka Jezus, Dziewicy i Doktora Ko¶cio³a (1.10).

Wspomnienie ¶w. Anio³ów Stró¿ów (2.10).

Dzieñ modlitwy o powo³ania kap³añskie i zakonne w pierwszy czwartek po Mszy ¶w. o godz. 18.00.

Nabo¿eñstwo do Naj¶wiêtszego Serca Pana Jezusa w pierwszy pi±tek po Mszy ¶w. o godz. 7.30. Spowiadamy podczas Mszy ¶w. porannych i od godz. 17.00.

Nabo¿eñstwo do Niepokalanego Serca Naj¶wiêtszej Maryi Panny w pierwsz± sobotê po Mszy ¶w. o godz. 7.30, nastêpnie spotkanie Ko³a Przyjació³ Radia Maryja i wszystkich chêtnych w dolnym ko¶ciele.

W nastêpn± niedzielê (4.10) w naszym ko¶ciele w zwi±zku z osob± ¶w. Franciszka z Asy¿u, opiekuna przyrody, o godz. 9.30 Msza ¶w. z b³ogos³awieñstwem zwierz±t i ptaków domowych. Zapraszamy.

Dzisiaj w dolnym ko¶ciele o godz. 16.00 zebranie wszystkich ministrantów i kandydatów z nowym opiekunem Ks. Micha³em. Przypominamy, ¿e spotkania oazowe z opiekunem Ks. Adamem w ka¿dy pi±tek po Mszy ¶w. o godz. 18.00. Zapraszamy nowych kandydatów do tej wspólnoty.

Serdecznie dziêkujê rodzicom m³odzie¿y, która przyjê³a w tym roku bierzmowanie za ofiarowanie naszemu ko¶cio³owi 3000 z³. Za tê kwotê odnowili¶my (poz³ocenie) 5 kielichów, 6 puszek (cyboriów), 4 pateny kielichowe i posrebrzone waskulum.

Ks. Adam ze swoim bratem Szymonem przygotowali piêkny kalendarz naszej parafii na rok 2016. Jest on pami±tk± jubileuszowych misji i konsekracji naszego ko¶cio³a. Mo¿emy ju¿ dzisiaj zaopatrzyæ siê wten piêkny kalendarz, a tak¿e podarowaæ naszym bliskim, znajomym.

Dzisiaj mo¿emy wspomóc do puszek rodzinê Pani Bo¿eny Pochomczyk z parafii ¶w. Rocha, której mieszkanie sp³onê³o w lipcu tego roku. Pro¶bê rodziny jako autentyczn± potwierdzi³ Biskup Henryk Ciereszko.

Dzisiaj nasze parafianki rozprowadzaj± ulotki promuj±ce nasze katolickie Radio Maryja. Przyjmijmy je ¿yczliwie.

Dziêkujê za ofiary z³o¿one na tacê w ubieg³± niedzielê na nasz± plebaniê.

W nastêpn± niedzielê ofiary do puszek na nasz± Caritas parafialn±.

Ró¿añcowa papieska intencja misyjna na pa¼dziernik 2016: Aby wspólnoty chrze¶cijañskie kontynentu azjatyckiego w duchu misyjnym g³osi³y Ewangeliê wszystkim, którzy jeszcze na ni± czekaj±.

Ró¿añcowa papieska intencja ogólna na pa¼dziernik 2016: Aby zosta³ zlikwidowany handel lud¼mi, który jest wspó³czesn± form± niewolnictwa.

W najbli¿sz± sobotê (3.10) jednodniowa pielgrzymka do Ró¿anegostoku. S± jeszcze wolne miejsca. We¼my ze sob± sk³adane krzese³ka turystyczne. Wyjazd od naszego ko¶cio³a o godz. 8.00.

Jutro, w poniedzia³ek (28.09), modlimy siê Koronk± do Bo¿ego Mi³osierdzia o godz. 15.00 przy pomniku Jezusa Mi³osiernego, bior±c w ten sposób udzia³ w ogólno¶wiatow±ej akcji: Roznieciæ Iskrê Bo¿ego Mi³osierdzia.
Jutro uroczysta Msza ¶w. w ko¶ciele Mi³osierdzia Bo¿ego w Bia³ymstoku o godz. 18.00 w VIII rocznicê beatyfikacji B³.Ks.Micha³a Sopocki. Zapraszam do udzia³u.

Nasza parafia organizuje i zaprasza na 8. dniow± pielgrzymkê samolotow± do Porugalii i Hiszpanii. W programie: FATIMA, SANTIAGO DE COMPOSTELA, CARBO DA ROCA, SINTRA, SANTAREM, OBIDOS, ALJUSTREL, BATALHA, NAZARE, COIMBRA, PORTO, BRAGA. Pielgrzymka w dniach: 6-13 lipca 2016. Cena pielgrzymki 3200 z³. Informacje u Ks. Wojciecha, organizatora pielgrzymki lub na stronie internetowej parafii (tu szczegó³owy plan pielgrzymki).Prosimy o decyzjê do 28 pa¼dziernika 2015 i wp³acenie zaliczki w kwocie 300 z³. na zabukowanie samolotu, wtedy bêdzie taniej. Zapraszamy na pielgrzymkê naszych parafian i chêtne osoby spoza parafii.

Uwaga: Archiwum og³oszeñ > (/ogloszenia-duszpasterskie/247.html?Itemid=189)