Co powinni¶my wiedzieæ o odpustach

Informacja pobrana z zmartwychwstania.pl – Co powinni¶my wiedzieæ o odpustach

Co powinni¶my wiedzieæ o odpustach ?

Kodeks Prawa Kanonicznego (kanon 992) i Katechizm Ko¶cio³a Katolickiego (nr 1471) definiuj± odpust nastêpuj±co: Jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zg³adzone ju¿ co do winy. Dostêpuje go chrze¶cijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, okre¶lonymi warunkami, za po¶rednictwem Ko¶cio³a, który jako szafarz owoców Odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zado¶æuczynienie ze skarbca zas³ug Chrystusa i ¶wiêtych. .

Uzyskanie odpustów wymaga zatem spe³nienia okre¶lonych warunków i wykonania okre¶lonych dzie³. Przede wszystkim, by zyskaæ odpust zupe³ny lub czê¶ciowy, powinni¶my byæ:

– przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynno¶ci zwi±zanych z dzie³em odpustnym

– w stanie ³aski u¶wiêcaj±cej.